Rybołówstwo

Równowartość blisko 82 mln euro pomocy de minimis udzielono w sektorze rolnictwa w 2017 r. – poinformowało w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia sejmowych komisji gospodarki morskiej oraz rolnictwa. W rybołówstwie kwota ta wyniosła nieco ponad 192 tys. euro.

"W pomocy publicznej w rolnictwie w ramach de minimis udzielono w 2017 r. równowartości w złotych 82 mln euro" – poinformowała w środę zastępca dyrektora Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska podczas posiedzenia sejmowych komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Połączone komisje przyjęły w środę sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Polsce w 2017 roku.

Jak wyjaśniła Szelągowska, przedstawiony raport dotyczy tylko programów krajowych, a więc nie obejmuje programów europejskich i współfinansowania krajowego, "niezbędnego do realizacji programów europejskich". Dodała, że w raporcie przedstawione zostały pomoce, które faktycznie wypłacono producentom rolnym i rybakom w 2017 r. lub pomoc, która będzie wypłacana w kolejnych latach, ale udzielona została w 2017 r.

"Jeżeli chodzi o pomoc, która była udzielana w ramach programów notyfikowanych i zatwierdzanych w Komisji Europejskiej, to w roku 2017 rolnikom udzielono pomocy na kwotę 2 mld 268 mln zł" – poinformowała Szelągowska. Dodała, że były to głównie dotacje udzielane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi bezpośrednio z jego budżetu: dotacje przedmiotowe – na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kolejne formy pomocy to te udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty do oprocentowania kredytów lub dotacje bezpośrednie.

"Duża pomoc, jaką agencja udziela, to prawie 95 mln zł na finansowanie zbioru, transportu i utylizacji padów zwierząt gospodarskich" – wyjaśniła Szelągowska. Zaznaczyła, że duży program dotyczył pomocy w ramach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; w 2017 r. agencja udzieliła 129,5 mln zł dotacji z tego tytułu.

Wsparcie w wysokości 40,5 mln zł udzielone zostało natomiast w ramach walki z ptasią grypą.

Jak zaznaczyła Szelągowska, duża pomoc udzielana jest także przez wojewodów. "Z raportu wynika, że wojewodowie wydatkowali w 2017 r. z budżetu krajowego 928 mln zł, z tego na dopłaty związane z podatkiem akcyzowym (…) 895,5 mln zł" – powiedziała zastępca dyrektora departamentu finansów MRiRW.

Wskazała też, że ponad 10 mln zł wsparcia zostało przeznaczone na program bioasekuracji dla terenów objętych ASF.

Szelągowska dodała, że w zakresie rybołówstwa w ramach pomocy krajowej udzielana była tylko pomoc de minimis.

"Łącznie dla rybołówstwa udzielono pomocy równowartości 192 tys. euro. Są to niewielkie kwoty, to zaledwie 0,5 proc. limitu skumulowanej pomocy z zakresu trzyletniego" – powiedziała Szelągowska. Jak wyjaśniła, większość środków i wsparcia dotacyjnego dla producentów ryb to pomoc udzielana w ramach programu operacyjnego "i na tym skupiona jest cała uwaga, jeżeli chodzi o wsparcie producentów ryb".

Nieznaczna pomoc dodatkowa – jak zaznaczyła Szelągowska – jest uruchamiana "w momencie dużej potrzeby", np. ulgi w podatku rolnym, jeśli zaistnieją straty w stawach rybnych.

autorka: Elżbieta Bielecka

Fot.: Hubert Bierndgarski / PORTALMORSKI.PL

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter