Rybołówstwo

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 z późn. zm.), minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

- dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 1 267 284 kg,

- śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 192 405 kg,

- śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 7 625 120 kg,

- szprotów (podobszary 22 - 32 Morza Bałtyckiego) – 6 633 674 kg,

- łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 1 839 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (https://www.gov.pl/gospodarkamorska/wnioski-i-formularze-do-pobrania), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Klauzula informacyjna dla ubiegających się o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12 zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany specjalnego zezwolenia połowowego w związku z dodatkowymi kwotami połowowymi;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wynikającego z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, z późn. zm.);

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu przyznania dodatkowych kwot połowowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

9) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

rel (MGMiŻŚ)

+1 Pytanie
Duże te kwoty dodatkowe czy małe?
25 lipiec 2018 : 08:43 Robin | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter