Rybołówstwo
W swojej propozycji dotyczącej dogłębnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Komisja Europejska przedstawiła radykalne podejście do zarządzania połowami w Europie.

Przygotowane plany zabezpieczają zarówno zasoby rybne jak i źródła utrzymania rybaków w przyszłości, równocześnie kładąc kres przełowieniu i zapobiegając uszczupleniu zasobów ryb. Reforma wprowadzi zdecentralizowane podejście do zarządzania połowami opartego na wiedzy naukowej, które będzie wdrażane na poziomie regionów i akwenów, a także udoskonali uregulowania prawne w wymiarze unijnym i międzynarodowym dzięki porozumieniom o zrównoważonym zarządzaniu połowami.

Przedstawiając propozycje, Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Konieczne są działania, aby zapewnić bezpieczny poziom wszystkich naszych zasobów ryb i ich zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Tylko pod takim warunkiem rybacy mogą nadal łowić i dzięki tej działalności zarabiać na życie na przyzwoitym poziomie.”

Pani komisarz dodała: „Oznacza to, że musimy zarządzać zasobami w sposób rozsądny, pozyskując to, co możliwe, lecz utrzymując zasoby na poziomie niezagrażającym ich zdrowiu i przyszłemu rozwojowi. Zyskamy dzięki temu większe połowy, zdrowe środowisko i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ryby i owoce morza. Jeśli prawidłowo przeprowadzimy tę reformę, rybacy i społeczności żyjące na terenach nadmorskich zyskają w dłuższej perspektywie pewność lepszej przyszłości. A wszyscy Europejczycy będą mieli większy wybór świeżych ryb, pochodzących zarówno z hodowli jak i bezpośrednio z mórz.”


Zrównoważone i długoterminowe rozwiązania są kluczowym aspektem przedstawionych w dniu dzisiejszym propozycji, które zawierają następujące elementy:

* wszystkim zasobom rybnym musi zostać przywrócona równowaga do 2015 r., co odpowiada zobowiązaniom UE podjętym na arenie międzynarodowej;

* przyjęte zostanie podejście ekosystemowe w odniesieniu do wszystkich połowów z długoterminowymi planami opartymi na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej;

* zaprzestanie marnotrawstwa żywności i ograniczenie strat gospodarczych poprzez stopniowe eliminowanie praktyki wyrzucania z powrotem do morza przypadkowo złowionych ryb (tzw. odrzuty); rybacy będą zobowiązani do wyładunku wszystkich złowionych ryb;

* propozycje obejmują także wyraźne cele w zakresie przeławiania i stosowny harmonogram: podejście rynkowe, takie jak indywidualne zbywalne udziały połowowe; środki wspierające rybołówstwo na niewielką skalę; udoskonalony system gromadzenia danych oraz strategię służącą promocji zrównoważonej akwakultury w Europie;

* konsumenci będą mogli uzyskać pełną informację na temat jakości i zrównoważonego charakteru kupowanych produktów;

* ogólne zasady polityki i cele określać będzie Bruksela, natomiast państwa członkowskie będą decydować o najbardziej odpowiednich środkach ochrony zasobów i stosować te środki. Uprości to proces, a także sprzyjać będzie rozwiązaniom odpowiadającym regionalnym i lokalnym potrzebom;

* przedsiębiorcy działający w sektorze połowów będą musieli sami podejmować decyzje gospodarcze o dostosowaniu rozmiarów ich floty do możliwości połowowych. Organizacje rybaków odegrają istotną rolę w sterowaniu zaopatrzeniem rynków i zwiększeniu dochodów rybaków;

* na finansowe wsparcie będą mogły liczyć tylko inicjatywy sprzyjające ochronie środowiska oraz zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi. Rygorystyczny mechanizm kontrolny wykluczy wszelkie przypadki finansowania działalności nielegalnej lub skutkującej nadmierną zdolnością połowową;

* w ramach organów międzynarodowych i poprzez kontakty z państwami trzecimi UE podejmować będzie podobne jak u siebie działania na arenie międzynarodowej w celu propagowania zasad dobrej administracji i prawidłowego zarządzania zasobami morskimi w innych częściach świata.


Przebieg procedury

Połowy w UE napotykają na szereg powiązanych ze sobą problemów. Większość zasobów przeławia się, ponieważ flota jest zbyt wielka i zbyt wydajna. Połowy z roku na rok spadają a społeczności na terenach nadmorskich, które często utrzymują się tylko z połowów, obserwują, jak zmniejszają się ich możliwości gospodarcze. W procesie decyzyjnym przywódcy polityczni zazwyczaj biorą pod uwagę interesy krótkoterminowe, pomijając kwestię zachowania zasobów w perspektywie długoterminowej. A odgórne podejście prawne z Brukseli jak do tej pory w niewielkim stopniu zachęcało do odpowiedzialności i działań sprzyjających zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.


W kwietniu 2009 r. w zielonej księdze poddano analizie wady obecnej polityki i rozpoczęto konsultacje społeczne, które trwały do końca 2010 r. Zebrane w wyniku konsultacji informacje i wnioski wśród zainteresowanych stron przyczyniły się do przygotowania dzisiejszego pakietu reform, który składa się z następujących elementów:

* wniosek legislacyjny w sprawie nowego rozporządzenia określającego główne zasady WPRyb;

* wniosek legislacyjny w sprawie nowej polityki rynkowej;

* komunikat na temat zewnętrznego wymiaru WPRyb;

* główny komunikat wyjaśniający powiązania pomiędzy powyższymi elementami.


Nowy pakiet zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu jego przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (procedura współdecyzji). Celem Komisji jest przyjęcie i wprowadzenie w życie nowych przepisów do dnia 1 stycznia 2013 r.

Pod koniec tego roku Komisja planuje przedstawić nowy mechanizm finansowania gospodarki morskiej i rybołówstwa, zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.


Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
 
0 AIS
Czy to prawda, z od nowego roku kazda jednostka ma byc wyposazona w system AIS i transpordery?
13 lipiec 2011 : 13:13 ja Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Teraz nasza kolej na doszlifowanie tej reformy
do dzieła panowie rybacy, Europa czeka na prawdę o rybołówstwie
13 lipiec 2011 : 13:26 rybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Limity zbywalne ? dla kogo do nabycia ?
Perfidne planowanie wyrugowania polskich rybaków z Bałtyku w najwyższych gremiach U.E. Priorytetem będzie skupowanie limitów ryb pelagicznych i dennych od biednych rybaków a po trzech latach przyjęta będzie nowa polityka podziałów kwot limitowych opartej na rzeczywistej bazie historycznej połowów
13 lipiec 2011 : 22:22 ryb.realista Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 wydzierżawię
poszukuje łodzi do 15 m do wydzierżawienia na sezon połowowy 2012 kontakt 507-675-113
14 lipiec 2011 : 06:59 daniel Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 przyjmują wnioski
OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA\n\nw sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego \"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\" w zakresie środków objętych osią priorytetową 1\"Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej\"\n\nPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym \"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\" (Dz. U. Nr 101, poz. 840 z późn. zm.) informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego \"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:\nw zakresie Środka 1.1 \"Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej\" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.\nw zakresie Środka 1.2 \"Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej\" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.\nw zakresie Środka 1.4 \"Rybactwo przybrzeżne\" w dniach od 1 sierpnia do 30 października 2011 r.\nw zakresie Środka 1.5 \"Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką\" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.\n\nWnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na:\n \n1) miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w przypadku: \nŚrodka 1.1 \"Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej\", \nŚrodka 1.2 \"Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej\", \nŚrodka 1.4 \"Rybactwo przybrzeżne\", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego).\nŚrodka 1.5 \"Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką\".\n\n2) miejsce realizacji operacji w przypadku Środka 1.4 \"Rybactwo przybrzeżne\", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego).\n \nW przypadku Środka 1.4 \"Rybactwo przybrzeżne\", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:\nSzczecinie - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku,\nGdyni - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.\n\nWzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: [link usunięty] (otwórz) i [link usunięty] w zakładce \"PO Ryby 2007-2013\". \nWięcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie [link usunięty] (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.\n \nTomasz Kołodziej\nPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa \n\n\n\nAutor: Prezes ARiMR\n\nWprowadził: \n\nData wprowadzenia: 14.07.2011 \n\n
14 lipiec 2011 : 11:54 as Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 kupie łódź
witam kupię łódź rybacką z licencją połowową na dorsza do 8 metrów [mail usunięty]
14 lipiec 2011 : 21:34 rybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Lewe dorsze
Czy ktoś wie co się dzieje w związku z lewą ryba z kutra w Kołobrzegu i zamieszana w to CPS
15 lipiec 2011 : 13:58 DAR Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 60 dni
koledzy czy ktoś coś wie o płaceniu za 60 dni ? czy to prawda ze jeszcze w tym roku mają płacić
15 lipiec 2011 : 20:33 rybak Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kupię GT lub kuter rybacki
Kupię GT lub kuter rybacki powyżej 25m z licencją.606-487-603 [mail usunięty]
15 lipiec 2011 : 22:50 kupię Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 komisja europejska polityka rybołówstwa w przyszłości
Witam ...co koledzy sądzicie o wprowadzeniu sms-owym zgłaszaniu wyjścia z portu i wejścia ? Kto to wymyślił ?Pewnie za chwilę będzie trzeba zrobić kurs pisania sms-ów .Niektórym to już się nie tylko w głowie poprzewracało .Pozdrawiam .
18 lipiec 2011 : 13:33 p Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter