Prawo, polityka

UE przyspiesza zakończenie budowy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), upraszczając procedury wydawania pozwoleń. W przyjętych 14 czerwca przez Radę UE nowych przepisach o TEN-T doprecyzowano również procedury, których muszą przestrzegać promotorzy projektów, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń i zamówienia publiczne na projekty transgraniczne.

Teraz przepisy musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski.

Transeuropejska sieć transportowa jest podstawą polityki transportowej UE i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Skuteczniejsze procedury przyspieszą jej rozwój i zapewnią bardziej sprawną i zrównoważoną mobilność osób i przedsiębiorstw w całej Europie. Przyjęcie dyrektywy przez Radę za prezydencji portugalskiej oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko, by móc zacząć z niej korzystać. W znacznym stopniu przyczyni się ona do ukończenia sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T - odpowiednio do 2030 r. i do 2050 r. - stwierdził Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady UE.

Nowe przepisy

Dyrektywa będzie dotyczyć projektów, które są częścią wstępnie zidentyfikowanych odcinków sieci bazowej TEN-T. Obejmie ona również inne projekty dotyczące korytarzy sieci bazowej, których łączny koszt przekracza 300 mln EUR.
Projekty dotyczące tylko aplikacji telematycznych i innych nowych technologii nie będą objęte dyrektywą, ponieważ ich wdrażanie nie jest ograniczone do sieci bazowej TEN-T.
W ramach szerszego, bardziej zharmonizowanego podejścia do projektów dotyczących infrastruktury transportowej państwa członkowskie będą jednak mogły stosować dyrektywę do innych projektów dotyczących sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T.

Projekty objęte dyrektywą będą traktowane priorytetowo przez organy państw członkowskich, w przypadku gdy takie traktowanie jest przewidziane w ich krajowych ramach prawnych.

Aby usprawnić procedury i zwiększyć ich przejrzystość, państwa członkowskie wyznaczą organ, który będzie pełnił funkcję punktu kontaktowego dla promotorów projektów. Organ ten będzie pomagał promotorom projektów w składaniu dokumentów i będzie udzielał im informacji. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć ten sam organ dla wszystkich projektów lub mogą wyznaczać różne organy zależnie od kategorii projektów, środków transportu lub obszarów geograficznych.

Procedura wydawania pozwolenia nie będzie mogła przekroczyć 4 lat. W należycie uzasadnionych przypadkach okres ten będzie można dwukrotnie przedłużyć.

Jeżeli chodzi o formę prawną tekstu, współprawodawcy zgodzili się, że powinien on być raczej dyrektywą, a nie rozporządzeniem, jak proponowała Komisja. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły w elastyczny sposób korzystać z już istniejących procedur udzielania zezwoleń.

Co dalej?

Prezydencja Rady i Parlament Europejski wstępnie uzgodniły brzmienie nowej dyrektywy 8 czerwca 2020 r., a 17 czerwca 2020 r. zatwierdzili ją ambasadorowie państw członkowskich. Dyrektywa nie mogła jednak zostać przyjęta przed formalnym przyjęciem instrumentu „Łącząc Europę”, (CEF 2.0), ponieważ załącznik do dyrektywy w sprawie inteligentnych sieci TEN-T, w którym wymieniono wstępnie zidentyfikowane odcinki sieci bazowej TEN-T, jest powiązany z odpowiednim załącznikiem do CEF 2.0.

Dzisiejsze głosowanie oznacza, że Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Dyrektywa musi teraz zostać przyjęta przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, a następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Po tym jak dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą mieć 2 lata na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego.

Struktura TEN-T i terminy

Sieć TEN-T ma strukturę dwupoziomową: sieć kompleksowa zapewnia połączenie wszystkich regionów Unii, natomiast sieć bazowa składa się z tych elementów sieci kompleksowej, które mają dla Unii największe znaczenie strategiczne. Sieć bazowa ma zostać ukończona do 2030 r., a sieć kompleksowa - do 2050 r.

rel (Rada UE)

mapka: Rada UE

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter