Prawo, polityka

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o portach i przystaniach morskich z poprawkami. Ma ona m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Celem ustawy jest dostosowanie aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie portów do postanowień rozporządzenia PE i Rady UE z 15 lutego 2017 r., ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

"Zgodnie z treścią projektu za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Projektowana ustawa określa również organ właściwy do rozpatrywania skarg użytkowników portów morskich, wynikających z zastosowania rozporządzenia przez podmiot zarządzający portem morskim lub dostawcę usług portowych, którym to organem będzie dyrektor urzędu morskiego" – mówił podczas drugiego czytania noweli poseł sprawozdawca Sylwester Chruszcz (PiS).

Nowela rozszerza też kompetencje administracji morskiej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w obszarze kontroli nad obrotem nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich. Zmiany mają też usprawnić porty morskie: wzmacniają kompetencje zarządów portów w zakresie koordynacji korzystania z infrastruktury portowej, jak i regulujące problematykę zarządzania małymi, komunalnymi portami morskimi: podmiotem zarządzającym będzie mogła być dla nich bezpośrednio gmina, bez konieczności powoływania osobnego zarządu portu. Ustawa wprowadzi też drobne zmiany w innych aktach prawnych.

"Na szczególną uwagę zasługują zmiany wprowadzone w ustawie o drogach publicznych, pozwalające na zaliczenie dróg prowadzących do portów leżących w sieci TEN-T do kategorii dróg krajowych i zapewnienie finansowania tychże dróg ze środków budżetowych leżących w gestii GDDKiA" – mówił Chruszcz.

Zgłoszona podczas posiedzenia komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poselska poprawka dotycząca ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i jednostek pływających do długości 24 m ma na celu głównie rezygnację z obowiązku umieszczania na kadłubie tych jednostek oznakowania kontrolnego. Zakłada też wyłączenie z obowiązku rejestracji jachtów i jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, których długość nie przekracza 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

Zmiany mają pozwolić na obniżenie kosztów rejestracji jachtów, co ma przyczynić się do rozwoju żeglarstwa.

autorka: Elżbieta Bielecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter