Prawo, polityka

29 maja 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W imieniu Ministra Marka Gróbarczyka pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020 posiedzeniu przewodniczył Janusz Wrona, dyrektor Departamentu Rybołówstwa.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: reprezentujące Komisję Europejską Isabelle Garzon oraz Agnieszka Korbel; stali członkowie komitetu reprezentujący organizacje rybackie i producenckie, organizacje działające w obszarze ochrony środowiska, instytuty naukowe oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W trakcie posiedzenia, członkowie komitetu przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w roku 2017.

Ponadto, członkowie Komitetu Monitorującego w trakcie spotkania mieli okazję zapoznać się z informacjami w obszarze:

• projektu rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na perspektywę 2021-2027 oraz założeń europejskiej strategii dotyczącej plastiku. Prezentację na ten temat wygłosiła Isabelle Garzon;

• instrumentu pomocy zwrotnej w ramach perspektywy 2014–2020 oraz wdrażania w Polsce programów europejskiej współpracy terytorialnej (Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Bałtyk Południowy). W ramach tego tematu zostały przedstawione prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;

• procesu desygnacji dla PO RYBY 2014-2020 oraz realizacji zasady n+3. Tę kwestię omówili przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa W trakcie dyskusji, członkowie komitetu dokonali przeglądu postępów wdrażania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W związku z zaistniałą potrzebą omówione zostały również propozycje działań zaradczych koniecznych do podjęcia celem poprawy efektywności wdrażania PO RYBY 2014-2020.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1

Ostatnie ankiety