Prawo, polityka

IMO potwierdziło, iż Konwencja o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami wchodzi w życie z dniem 8 września 2017 r.

52 państwa członkowskie, które przystąpiły do podpisania Traktatu, osiągnęły łącznie 35,1441% tonażu światowej floty, co umożliwiło podpisanie dokumentu. Konwencja przewiduje, że wejście przepisów w życie nastąpi 12 miesięcy po jej ratyfikacji przez co najmniej 30 państw.

Wytyczne

Do dnia 8 września 2017 roku, wszystkie statki (tj. jednostki dowolnego typu eksploatowane w środowisku wodnym, w tym obiekty zanurzalne, jednostki pływające, pływające platformy, pływające jednostki składowania (FSU) oraz pływające jednostki wydobywcze, magazynowania i załadunku (jednostki FPSO)) będą zobowiązane do:

- przeprowadzenia przeglądu zasadniczego, po którym wydane zostanie Międzynarodowe Świadectwo Postępowania z Wodami Balastowymi (dla statków o pojemności brutto 400 i większej, które objęte są wymaganiami Konwencji, wyłączając platformy pływające, jednostki FSU i FPSO). Statki, które są zarejestrowane przez Administrację bandery, która nie jest jeszcze stroną Konwencji będą musiały wykazać zgodność i może być konieczne przeprowadzenie przeglądu dla wydania dokumentu zgodności,
- posiadania na pokładzie zatwierdzonego Planu Postępowania z Wodami Balastowymi,
- prowadzenia książki zapisów wód balastowych,
- postępowania z wodami balastowymi podczas każdego rejsu, poprzez ich wymianę (lub oczyszczenie przy użyciu zatwierdzonego systemu uzdatniania wód balastowych).

W późniejszym terminie, statki będą zobowiązane także do:

- postępowania z wodami balastowymi podczas każdej podróży, poprzez ich oczyszczenie przy użyciu zatwierdzonego systemu obróbki wód balastowych.

Podana poniżej informacja przedstawia harmonogram osiągania zgodności, w przypadku statków, które zobligowane będą do zainstalowania i korzystania z systemu uzdatniania wód balastowych. 

Konwencja nie dotyczy:

- statków nie przewożących wód balastowych,
- podróży krajowych,
- statków operujących tylko na wodach jednej ze Stron Konwencji i na morzu otwartym,
- statków wojennych, wojennych pomocniczych bądź innych podobnych będących w posiadaniu i użytkowanych przez Państwo Strony, - lub
- stałych wód balastowych, umieszczonych w zamkniętych zbiornikach statkowych, nie przeznaczonych do zrzutu.

Administracja państwa bandery w szczególnych okolicznościach może wystawić odstępstwo od wymagań Konwencji, dla:

- statków odbywających okazjonalne lub jednorazowe podróże między określonymi portami, bądź innymi ustalonymi miejscami,
- statków operujących tylko na z góry ustalonych trasach.

Działania PRS w zakresie wdrożenia Konwencji BWM

W celu dostosowania statków do wymagań Konwencji, a także wymagań lokalnych, Polski Rejestr Statków oferuje armatorom usługi w zakresie:

- doradztwa technicznego,
- zatwierdzania dokumentacji technicznej i certyfikacji systemów oczyszczania wód balastowych, w sytuacji przebudowy systemów - balastowych na statkach istniejących, oraz
- przy instalacji systemów oczyszczania wód balastowych na statkach nowych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), ilość dostępnych systemów obróbki wód balastowych do montażu na statkach w następnych latach może być niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania rynku. Dlatego też w interesie armatorów leży przystąpienie, z odpowiednim wyprzedzeniem, do przebudowy systemów balastowych lub wystarczająco wczesne zaprojektowanie odpowiednich systemów na nowych statkach oraz zamówienie ich u wytwórców. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter