Prawo, polityka

Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Program, jak informuje MIR, wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu.

Pierwszy etap naboru projektów w ramach tego programu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Program składa się z trzech priorytetów:
• potencjał innowacyjny (84,4 mln euro),
• efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (84,4 mln euro)
• zrównoważony transport (66 mln euro).

Ponadto zapewnione zostaną środki na finansowanie działań instytucji koordynujących realizację makroregionalnej Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, zatwierdzonej przez Radę Europejską w październiku 2009 r. Budżet wyniesie 264 mln euro, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspieranie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych

W ramach działania „zrównoważony transport”, wspierane mają być przede wszystkim projekty zapewniające lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego do głównych sieci transportowych. Ponadto wspierane finansowo będą przedsięwzięcia pozwalające na poprawę dostępu oddalonych obszarów do ośrodków miejskich, administracyjnych oraz gospodarczych, a także obszarów dotkniętych zmianami demograficznymi. Z uwagi na znaczenie transportu morskiego dla regionu, priorytet transportowy skupia się także na poprawie bezpieczeństwa morskiego oraz przyjaznej środowisku żeglugi morskiej. Koncentruje się też w sposób szczególny na obszarach miejskich Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia przyjaznej środowisku mobilności.

Priorytet „potencjał dla innowacji” koncentruje się m.in. na rozwoju nowych technologii w obsłudze portów, jak również na wzmocnieniu potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje. Z kolei priorytet dotyczący efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi zakłada m.in. współpracę transnarodową poprawiającą potencjał władz publicznych i specjalistów do zapewnienia lepszego stanu środowiska naturalnego wód Regionu Morza Bałtyckiego, prowadzącą m.in. do obniżenia zrzucania substancji niebezpiecznych do wód.

Beneficjenci – sektor publiczny i prywatny

Nowy Interreg jest dalszym ciąg programu współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2007-13, który będzie kontynuowany również w obrębie unijnej perspektywy 2014-20. – Program Region Morza Bałtyckiego umożliwia współdziałanie instytucji, również tych oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Aktywne zaangażowanie we współpracę wielu organizacji potwierdza, że rozwiązywanie wspólnych problemów jest istotnym elementem procesu integracji europejskiej i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego – mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Oprócz Polski, w Programie BSR uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz trzy państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia i Rosja (wybrane regiony).

Różnica pomiędzy „starym” i „nowym” BSR jest taka, że o ile Program BSR 2007-13 adresowany był przede wszystkim do władz krajowych, regionalnych lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, uczelni wyższych, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych realizujących zadania o charakterze publicznym, o tyle w gronie beneficjentów edycji na lata 2014-2020 mogą się znaleźć również podmioty prywatne. 

 

 

1 1 1 1

Źródło: