Prawo, polityka

2 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a także projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Propozycje zmian przygotowano w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, przewidziano obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków podnoszących polską banderę oraz statków obcych, wchodzących do polskich portów. Ubezpieczenie to ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania w razie powstania szkody związanej z eksploatacja statku. Obowiązek uzyskania ubezpieczenia ma działać prewencyjnie i  powinien pomóc w eliminacji z obrotu morskiego statków nie spełniających odpowiednich norm bezpieczeństwa, a także zapewnić równe warunki działania podmiotom gospodarczym trudniącym się żeglugą.

  • Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19 listopada 1976 r.

Protokół z 1996 r. przewiduje podniesienie limitów odpowiedzialności, do których odsyła dyrektywa 2009/20, celem zapewnienia odszkodowań adekwatnych do wyrządzonych szkód.

  • Rozporządzenia nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.

Wprowadzono obowiązek posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności, jak gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej, przez przewoźników dokonujących przewozów objętych zakresem rozporządzenia. Posiadanie ubezpieczenia lub zabezpieczenia, do limitów określonych w rozporządzeniu nr 392/2009, powinno być potwierdzone  certyfikatem, wystawianym przez właściwego dyrektora urzędu morskiego.. Certyfikat powinien być przechowywany na statku. Za jego wydanie będzie pobierane 30 euro, za poświadczenie certyfikatu – 20 euro.

Ponadto, wzorem obecnej regulacji i w zakresie nieobjętym rozporządzeniem nr 392/2009, przewidziano obowiązek posiadania przez przewoźników pasażerskich   eksploatujących statki pod polską banderą oraz statki podnoszące bandery państw trzecich, wpływające na polskie terytorium  ubezpieczenia do wysokości limitów określonych w Konwencji ateńskiej z 1974 (w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu).

  • Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1971 r.

W związku z ratyfikacją przez Polskę tego dokumentu wprowadza się regulacje umozliwiające wypłaty odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, w przypadku katastrofalnych szkód, przewyższających limity ubezpieczeń armatorów statków.

Większość nowych regulacji ma obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komentarze   

0 Polska bandera.
A to my mamy jakieś statki pod polska banderą????
05 maj 2012 : 06:35 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło: