Porty, logistyka

Uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie jest głównym celem rządowego projektu ws. przyjęcia planu zagospodarowania dla wód tego portu. Projekt ukazał się w piątek na stronie KPRM.

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich (…) stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Szczecinie – napisano w informacji o projekcie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczono, że dla wód szczecińskiego portu morskiego nie obowiązuje obecnie plan zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem planu, jak wyjaśniono, jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie.

Plan ma umożliwić "koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych".

Ma też pozwolić ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem i zapewnić "trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń".

Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Szczecinie – dodano.

Plan "diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt", dlatego ma być narzędziem "równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej".

Przyznaje też priorytety wybranym sposobom wykorzystania i "zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań". Jak wyjaśniono, służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, "którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania".

Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Szczecinie, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż – zaznaczono.

Wskazuje także akweny, na których "warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne".

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał br.

autorka: Elżbieta Bielecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter