Porty, logistyka

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał 20 sierpnia br. decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu. Zadanie realizowane jest przez ZMPSiŚ w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu".

Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów.
Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Prace prowadzone będą tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas prowadzonych robót budowlanych.

W maju br. na Terminalu Promowym w Świnoujściu w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu" wykonano już przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej, co ma zapewnić zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz graniczyć ryzyko awarii i przestojów promów.
Dzięki temu zwiększy się również funkcjonalność samego Terminalu Promowego w Świnoujściu, inwestycja bowiem umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów) ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

W ramach projektu modernizacji poddawana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Przeprowadzone prace mają podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz ograniczyć w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej. Pozwoli to dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciw pożarowe.

ZMPSiŚ inwestuje też w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Celem jest ograniczenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego przez rozdział kanałów ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne.
W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską.
W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej "Miedzyodrze".

Całkowita wartość projektu wynosi 119,3 mln zł, z czego 57,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rel (Monika Woźniak-Lewandowska / ZMPSziŚ)

1 1 1 1

Newsletter