Porty, logistyka

Rok 2017 w Porcie Gdynia jest czasem rekordów przeładunkowych - w dalszym ciągu wzrasta wolumen ładunków w takich grupach jak drobnica, drewno oraz ropa i przetwory naftowe.

Ogółem w okresie od stycznia do końca czerwca b.r. przeładowano w gdyńskim porcie 10,3 mln ton różnorodnych ładunków - odnotowując 107,5 wskaźnik dynamiki przeładunków 2017/2016.

Niezależnie od przejścia części ładunków skonteneryzowanych z gdyńskich terminali do DCT w Gdańsku, Port Gdynia utrzymuje wysoką konkurencyjność swoich usług. Wysoka dynamika przeładunków oraz duża różnorodność trafiających do Portu Gdynia ładunków wykazuje, że Gdynia to obecnie jeden z najlepszych nowoczesnych portów uniwersalnych działających na Morzu Bałtyckim.

rel (Port Gdynia SA)