Inne

Firma Deloitte radzi podjęcie 8 kroków, by ochronić płynność finansową firmy przed skutkami COVID-19, w tym opracowanie planu awaryjnego, przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe i wiarygodności kredytowej kontrahentów, uwolnienie zamrożonej gotówki, wdrożenie narzędzi IT.

Jak informuje Deloitte w poniedziałkowym komunikacie, rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 uderzył w niemal wszystkie rynki świata. Współzależność państw oraz ich gospodarek, a także ograniczone funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw zakłóciło funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a co za tym idzie także przepływy środków pieniężnych.

W tak trudnym dla wielu firm czasie finansowy aspekt łańcuchów dostaw jest szczególnie ważny. Przedsiębiorcy powinni opracować plan zarządzania środkami pieniężnymi oraz rozważyć zastosowanie także innych niż wynikające z tarcz antykryzysowych, instrumentów poprawy płynności – radzi cytowany w komunikacie dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Robert Karczmarczyk.

Eksperci Deloitte rekomendują osiem działań, które mogą złagodzić wpływ epidemii SARS-CoV-2 na finanse przedsiębiorstw.

Pierwsze dotyczy opracowania awaryjnego planu finansowania. Chodzi o opracowanie planu zarządzania płynnością finansową, będące częścią ogólnej strategii zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. W tym celu niezbędne jest przyjęcie pełnej perspektywy łańcucha dostaw, ponieważ metody zarządzania gotówką, płynnością i ryzykiem mogą mieć wpływ także na dostawców i odbiorców.

Drugie rekomendowane działanie to przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów oraz ryzyko stóp procentowych (ryzyko rynkowe).

Rzeczywista ekspozycja na ryzyko rynkowe może odbiegać od wartości widocznych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. W tym celu konieczna jest bardziej precyzyjna analiza, która pomoże określić strategiczny cel zarządzania ryzykiem rynkowym (którym może być np. utrzymanie określonej wartości złotowej przychodów ze sprzedaży denominowanej w euro w określonym horyzoncie czasu), czas trwania ekspozycji oraz częstotliwość występowania jej komponentów - napisano.

Poza tym, zdaniem Deloitte, należy dokonać przeglądu wiarygodności kredytowej kontrahentów, aby możliwie szybko zidentyfikować tych, którzy wskutek przedłużania się epidemii SARS-CoV-2 mogą wpaść w poważne problemy finansowe.

Eksperci radzą opracowanie analizy płynności finansowej, w tym analizy warunków skrajnych, a także przeglądu możliwych do zastosowania instrumentów poprawiających płynność finansową.

Wykorzystanie instrumentów takich jak faktoring i forfaiting (w przypadku należności) oraz faktoring odwrotny (w przypadku zobowiązań) może przyczynić się do uwolnienia gotówki. Duże grupy kapitałowe mogą dodatkowo zoptymalizować wykorzystanie cash poolingu do lepszego zarządzania płynnością i pozycją walutową - wskazano.

Kolejne dwa kroki dotyczą identyfikacji inicjatyw umożliwiających uwolnienie gotówki (np. skrócenie terminów płatności dla niektórych kontrahentów, renegocjacja terminów płatności) i uwolnienia gotówki zamrożonej w kapitale pracującym.

Kompleksowa optymalizacja kapitału pracującego oraz towarzyszące jej wprowadzenie takich usprawnień, jak przyspieszenie procesu wystawiania faktur, usystematyzowanie procesu dokonywania płatności, optymalizacja prewindykacji i windykacji mogą przyczynić się do uwolnienia dodatkowego wolumenu środków pieniężnych, które można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności oraz realizację celów strategicznych - czytamy.

Ósmy krok to wdrożenie odpowiednich narzędzi IT. Jak tłumaczy Deloitte, w celu zwiększenia efektywności procesów treasury warto rozważyć wdrożenie systemów IT wspierających proces zarządzania ryzykiem, płynnością czy finansami w szerszym rozumieniu, bądź rozszerzenie funkcjonalności systemów informatycznych obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. 

Autor: Marcin Musiał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter