Inne

Od 1 października 2019 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przebywały cztery studentki z wymiany z Shanghai Maritime University, po raz pierwszy w historii współpracy obu uczelni. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 podjęły jednosemestralne studia na Wydziale Elektrycznym i na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Studentki dołączyły do międzynarodowej grupy studentów Erasmus+ i razem uczestniczyły w zajęciach na poszczególnych wydziałach. Podczas pobytu brały również udział we wszystkich wydarzeniach integracyjnych adresowanych do studentów Erasmus+, tj. w organizowanej w Gdańsku imprezie „Study in Pomorskie. Integration Party”, spotkaniu integracyjnym w Klubie Bukszpryt połączonym z quizem wiedzy o Polsce, wydarzeniu „Meet my Poland”, wycieczce do Zamku Krzyżackiego w Malborku czy wspólnym strojeniu choinki.

W dniu 31 stycznia 2020 podczas spotkania z Prorektorem ds. Nauki, dr hab. inż. Ireneuszem Czarnowskim, prof. UMG, Prodziekanem ds. Kształcenia WPiT, dr hab. Dariuszem Barbuchą, prof. UMG i dr inż. Bolesławem Dudojciem wręczono studentkom certyfikaty ukończenia uzgodnionego programu studiów.

Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z Shanghai Maritime University w oparciu o podpisaną w roku 1984 umowę bilateralną.

Współpraca naukowa i dydaktyczna UMG i SMU 

Przedstawiciele obu Uczelni są partnerami we wspólnych projektach międzynarodowych (Sino-Polish Joint Research Projects) w priorytetowych obszarach nauki i technologii ukierunkowanych „ku morzu” oraz uczestniczą w badaniach naukowych pod auspicjami międzynarodowych organizacji morskich IMO i IAMU. Współpraca naukowa i dydaktyczna UMG i SMU oparta jest m.in. na wymianie profesorów wizytujących, nadzorze naukowym doktorantów, wymianie studentów, wspólnym udziale w prestiżowych konferencjach międzynarodowych czy wspólnych publikacjach w czasopismach naukowych. Istotnym elementem współpracy między uczelniami był nadzór naukowy nad realizacją rozprawy doktorskiej pracownika naukowego SMU pt. „Measurement and control of ship electrical power system for saving energy consumption and improving reliability”, zakończonej nadaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki w roku 2008. Obecnie ówczesny doktorant jest jednym z profesorów Shanghai Maritime University i aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy naszych uczelni. Ponadto studenci Wydziału Nawigacyjnego UMG (razem 20 osób) w latach 2010-2019 brali udział w jednosemestralnych studiach prowadzonych w języku angielskim dla międzynarodowych grup studentów w Shanghai Maritime University.

Szeroki wachlarz dziedzin współpracy oraz jej rezultaty zostały docenione przez komisję konkursową Pierwszego Regionalnego Forum Polska-Chiny w kwietniu 2013 roku. Komisja ta uznała współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną pomiędzy GMU i SMU jako jeden z siedmiu najlepszych przykładów DOBRYCH PRAKTYK kooperacji pomiędzy Polską i Chinami.

W kierunku nowych idei

Obecnie współpraca obu Uczelni została skierowana w stronę nowych idei i nowych wspólnych działań wyznaczających kierunki dalszego rozwoju obu Uczelni. Będzie to rozwój na miarę XXI wieku, obejmujący kształcenie inżynierów w kontekście dzisiejszych i przyszłych wyzwań globalnej gospodarki definiowanej przez kluczowe i istotne dla ludzi morza atrybuty takie jak: bezpieczeństwo, jakość i przyjazność dla środowiska. Takie podejście powinno dać szansę ochrony i zachowania dziedzictwa mórz i oceanów dla przyszłych pokoleń.

Z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń, praktyki dnia dzisiejszego i przyszłych wyzwań, kierunek współpracy polsko-chińskiej jest jednym z kluczowych zagadnień działalności międzynarodowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter