Inne

3 lipca br. Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding rozpoczyna realizację projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt o nazwie „Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej” będzie realizowany przez najbliższych 5 lat. Jego celem jest rozwój efektywnych systemów zasilania LNG poprzez opracowanie ich innowacyjnych elementów, takich jak zoptymalizowane zbiorniki do przechowywania gazu, odzysk mocy chłodniczej oraz ponowne skroplenie gazu odprowadzanego ze zbiornika.

LNG (Liquified Natural Gas – skroplony gaz ziemny) to schłodzony do około -160°C gaz ziemny. W postaci ciekłej ma on ok. 630 razy mniejszą objętość niż w stanie normalnym, dzięki czemu wzrasta jego „gęstość energetyczna”. Ponadto proces skraplania gazu ziemnego wymaga jego dokładnego oczyszczenia z dwutlenku węgla, wilgoci, związków siarki oraz ciekłych węglowodorów, w wyniku czego składa się on prawie w całości z czystego metanu (ok. 95%). Spalanie metanu ma niższą emisję dwutlenku węgla oraz tlenku azotu niż spalanie tradycyjnych paliw.

W epoce błyskawicznie kurczących się zasobów ropy naftowej oraz coraz bardziej zanieczyszczonej atmosfery, LNG przestaje być alternatywą i powoli staje się jednym z głównych paliw na świecie. Poza aspektem ekologicznym na korzyść LNG przemawia także aspekt ekonomiczny oraz fakt, że umożliwia on dywersyfikację dostaw, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

rel (RLS)

1 1 1 1

Newsletter