Żegluga

Znana na rynku żeglugowym firma armatorska Schulte Group, zajmująca się także managementem technicznym statków, utworzyła osobną spółkę Ocean Opt, która oferuje armatorom, zarządcom flot i czarterującym kompleksowe usługi w zakresie zarządzania emisjami statków.

Bernhard Schulte z siedzibą w Hamburgu, to jedna z wiodących w Europie firm armatorskich, będąca właścicielem (wyłącznym lub częściowym) floty 75 statków - masowców, zbiornikowców, kontenerowców, gazowców i jednostek offhore. Za pośrednictwem Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), posiadającym ponad 30 biur na świecie, w tym również w Polsce, firma zarządza ponad 670 statkami, zatrudniając ponad 20 tys. marynarzy oraz trzy tysiące pracowników na lądzie.

Już pod koniec 2023 roku BSM uruchomiła Centrum Działania Floty - wyspecjalizowaną jednostkę, wspierającą optymalizację wydajności i dekarbonizację zarządzanych statków w związku z wejściem od 1 stycznia br. transportu morskiego do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Od tego dnia dane, dotyczące emisji każdego statku o tonażu pojemnościowym brutto powyżej 5 tys. ton, wpływającego do portów UE, niezależnie od bandery, muszą być rejestrowane, weryfikowane i zgłaszane. Do 30 września 2025 r. przedsiębiorstwa żeglugowe będą musiały umorzyć swoje pierwsze uprawnienia w ramach ETS, za emisje zgłoszone w 2024 r.

Udział emisji, które muszą być pokryte przez nabyte uprawnienia, będzie stopniowo wzrastał; w 2025 r: będzie to 40 proc. emisji zgłoszonych w 2024 r., w 2026 r. - 70 proc. emisji zgłoszonych w 2025 r., a w roku 2027 i kolejnych latach - 100 proc. zgłoszonych emisji.

Centrum Działania Floty BSM monitoruje, gromadzi i raportuje dane zarządzanych statków dotyczące ich emisji, a także weryfikuje każdy rejs pod kątem systemu EU ETS. Firma opracowała cyfrowe, wysoce zautomatyzowane rozwiązania, umożliwiające tworzenie zatwierdzonych deklaracji emisji za pośrednictwem towarzystwa klasyfikacyjnego DNV (autoryzowany weryfikator) oraz obliczanie równoważnych uprawnień w celu zapewnienia zgodności z przepisami EU ETS. Szefem tej jednostki był Anil Jacob.

Trudno się zatem dziwić, że właśnie on został dyrektorem zarządzającym nowej spółki - Ocean Opt, utworzonej przez Schulte Group.

Obowiązywanie od 2023 r. wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla CII (Carbon Intensity Indicator) oraz wskaźnika efektywności energetycznej istniejących statków EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) jak również włączenie w 2024 roku branży żeglugowej do systemu EU ETS, będą miały duży wpływ finansowy na żeglugę w kolejnych latach.

Nową spółkę Ocean Opt utworzono w momencie, gdy rośnie presja na armatorów, mających wykazywać wymierne postępy w dążeniu do neutralności klimatycznej. Branża jest już zajęta dostosowywaniem się do wymogów EU ETS, a tu nadchodzi dla niej kolejne wyzwanie - FuelEU Maritime.

FuelEU Maritime, to inicjatywa UE, będąca integralną częścią pakietu „Fit for 55”, mającego na celu zmniejszenie do 2030 r. unijnych emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 r. zapewnienie UE neutralności klimatycznej. Nowa regulacja wymusza stopniowe zmniejszanie intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw żeglugowych (statki o tonażu pojemnościowym brutto powyżej 5 tys. ton) – o 2 proc. do 2025 r. i aż o 80 proc. do 2050 roku (w ujęciu Well-To-Wake, czyli od wydobycia/produkcji paliwa/nośnika energii przez transport, składowanie, aż do zużycia przez statek).

Wielkości redukcji przyjęto na podstawie średniej intensywności emisji gazów cieplarnianych przez flotę w 2020 r., która wyniosła 91,16 gramów CO2 na megadżul (MJ). I tak, limity emisji energii mają wynieść (w gramach CO2/MJ) odpowiednio: 89,34 (2 proc. redukcji) w 2025 r., 85,69 (6 proc.) w 2030 r., 77,94 (14,5 proc.) w 2035 r., 62,90 (31 proc.) w 2040 r., 34,64 (62 proc.) w 2045 r. oraz 18,23 (80 proc.) do 2050 r.

Wartości te odnoszą się do całkowitej energii, zużywanej podczas rejsów i zawinięć do portów w UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz 50 proc. energii zużywanej podczas rejsów do lub z portu UE-EOG (mapka poniżej).


O co chodzi w FuelEU Maritime. źródło: DNV, oprac. GL

Armatorzy zobowiązani są do 31 sierpnia 2024 r. przesłać akredytowanym weryfikatorom plany, precyzujące sposoby monitorowania i raportowania emisji dla każdego statku w ich flotach. Nowe przepisy FuelEU Maritime wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. zobowiązując przewoźników na akwenach UE do raportowania kluczowych danych statków, obejmujących zużycie paliwa, emisje CO2 i przebytą odległość.

Przewidziano system „zachęt”, mających wspierać upowszechnianie tzw. paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego o wysokim potencjale dekarbonizacji, a także wyłączenie paliw kopalnych z przewidzianego w rozporządzeniu procesu certyfikacji.

Na statki pasażerskie i kontenerowce nałożono obowiązek korzystania od 2030 r. z zasilania energią elektryczną z lądu, w celu zaspokojenia całego zapotrzebowania na energię w czasie cumowania przy nabrzeżu w głównych portach UE.

Ponadto, w nowych przepisach wprowadzono dobrowolny mechanizm wspólnego użytkowania statków, w ramach którego statek będzie mógł łączyć swoje salda zgodności, z co najmniej jednym innym statkiem, przy czym średnia intensywności emisji gazów cieplarnianych całej takiej puli musi być zgodna z wartościami granicznymi.

FuelUE Maritime przewiduje także ograniczone w czasie wyjątki, pozwalające w szczególny sposób traktować regiony najbardziej oddalone, a także małe wyspy i obszary wysoce zależne gospodarczo od transportu morskiego.

Dochody uzyskane z wdrożenia rozporządzenia („kary w ramach FuelEU”) mają być przeznaczane na projekty wspierające dekarbonizację sektora morskiego przy wzmocnionym mechanizmie przejrzystości.

- Wysiłki zmierzające do dekarbonizacji branży żeglugowej są coraz intensywniejsze. W ramach Grupy Schulte mamy obecnie ponad 300 statków objętych umową na optymalizację wydajności. Już wcześniej przyjęliśmy 200 statków w ramach subskrypcji EU ETS, jeszcze przed wdrożeniem tej dyrektywy w 2024 r. i widzimy coraz więcej zapytań, napływających z rynku. Dlatego właśnie powstała firma Ocean Opt. Naszym celem jest zaoferowanie usług szerszej bazie klientów, w tym na przykład armatorom, którzy do tej pory zarządzają statkami we własnym zakresie - mówi Ian Beveridge, prezes Schulte Group.

Anil Jacob, dyrektor zarządzający w Ocean Opt.

- Dekarbonizacja branży żeglugowej stoi na mocnych podstawach. Opierając się na doświadczeniu naszego zespołu, Ocean Opt koncentruje się na umożliwieniu naszym klientom łatwego poruszania się po złożonych zagadnieniach monitorowania i redukcji emisji, pod kątem zachowania zgodności z regulacjami w tym zakresie - dodaje Anil Jacob, dyrektor zarządzający w Ocean Opt.

Jak podkreśla, wszystkie usługi Ocean Opt wspierane są platformą do analizy efektywności floty i zarządzania emisjami, bazującą na oprogramowaniu do monitorowania wydajności i emisji statków, opracowanym przez partnera firmy - MariApps Marine Solutions. Im bardziej precyzyjne dane z eksploatacji statków, tym bardziej realistyczne i efektywne kosztowo są rekomendacje konkretnych działań, niezbędnych do optymalizacji wydajności, zmniejszenia emisji, osiągnięcia zgodności z przepisami i - co najważniejsze - utrzymania konkurencyjności.

GL, na podst. BSM, EU, DNV

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter