Stocznie, Statki
       Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia PKO Bankowi Polskiemu SA gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Gdynia SA na częściowe sfinansowanie budowy statków nr 8245/1, 8245/2, 8245/3 i 8245/4.

       Kredyt ten zostanie przeznaczony na zakup materiałów lub wyrobów gotowych, niezbędnych do budowy czterech statków typu samochodowiec. Potencjalne zobowiązanie Skarbu Państwa z tytułu gwarancji wyniesie 86 515 200 zł. Jej zabezpieczeniem będą weksle in blanco oraz akt notarialny, w którym stocznia podda się egzekucji na rzecz Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z gwarancji.

       W myśl przepisów Unii Europejskiej, gwarancja Skarbu Państwa jest pomocą publiczną. Pomoc ta została przewidziana w programie restrukturyzacji stoczni. W przypadku jej nieudzielenia, stoczni grozi upadłość.

       Wiąże się to z koniecznością spłaty przez Skarb Państwa oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA zobowiązań stoczni. Udzielenie gwarancji jest więc zasadne. Komisja Europejska zostanie poinformowana o podjętych działaniach.

Comments are now closed for this entry