Rybołówstwo

Kwoty połowowe możliwe do odłowienia na akwenach dalekomorskich zostały ustalone podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, które odbywało się w Brukseli, w dniach 15-16 grudnia.

Rada osiągnęła porozumienie odnośnie rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2015 rok w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach Unii oraz, w odniesieniu do statków Unii, na niektórych wodach nienależących do UE oraz uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 779/2014.
Dzięki ogólnej poprawie stanu stad ryb w wodach UE, ścisłemu wdrażaniu zasad zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także bardziej koncyliacyjnemu nastawieniu Komisji Europejskiej i delegacji w negocjacjach, porozumienie zostało osiągnięte znacznie sprawniej niż w latach poprzednich. Postulaty Polski zostały odpowiednio uwzględnione w negocjacjach, przede wszystkim odnośnie wysokości kwot tymczasowych w sytuacji braku porozumienia państw nadbrzeżnych. Poprawnie odzwierciedlono też wielkości kwot przysługujących Polsce w ramach regionalnych organizacji rybackich.
Wielkość kwot połowowych ustalonych dla Polski w powyższym rozporządzeniu na rok 2015 przedstawia tabela nr 1

Rada potwierdziła także podjęte w listopadzie br. ustalenia polityczne odnośnie rozporządzenia Rady (UE) ustalającego na lata 2015 i 2016 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych. Rozporządzenie to zawiera ustalenie na lata 2015 i 2016 maksymalnych ilości połowów gatunków ryb głębinowych na poszczególnych obszarach wód Unii oraz na wodach międzynarodowych. Polska wyraziła ogólne poparcie dla dokumentu.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji na podstawie kompromisowego tekstu prezydencji wypracowanego w porozumieniu z Komisją ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie uprawnień do połowów na lata 2015 i 2016 dotyczących niektórych stad ryb głębinowych. Zgodnie z postulatami Polski osiągnięto mniejszą redukcję buławika, -10%, w kolejnych dwóch latach, zamiast proponowanych przez Komisję -20%.

Wielkość ustalonych w rozporządzeniu kwot połowowych dla Polski na lata 2015 i 2016 przedstawia tabela nr 2

1 1 1 1

Newsletter