Prawo, polityka

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Zmiany zostały przyjęte dnia 5 marca 2015 roku (17086/1/14 REV 1).

Podstawowym celem rozporządzenia jest ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) dla emisji CO2 ze statków w ramach pierwszego etapu wieloetapowego podejścia do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Rozporządzenie ma zastosowanie do statków o pojemności brutto powyżej 5000 i odnosi się do emisji CO2 ze statków w trakcie ich rejsów z ostatniego portu zawinięcia do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz rejsów z portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii do następnego portu zawinięcia, jak również w obrębie portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii.

Wymogi rozporządzenia nie obejmują okrętów wojennych, okrętów wojennych floty pomocniczej, statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb, drewnianych statków o prostej konstrukcji, statków o napędzie innym niż mechaniczny oraz statków rządowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia:

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. właściciele statków, inne organizacje lub osoby, które przejęły od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia weryfikatorom, w odniesieniu do każdego swojego statku, Planu Monitorowania emisji CO2, wskazującego jedną z następujących czterech metod monitorowania:

a) wykorzystanie dokumentów dostawy paliwa,

b) monitorowanie zbiorników z olejem bunkrowym na statku,

c) wykorzystanie przepływomierzy do pomiarów paliwa w odnoszących się do nich procesów spalania, lub

d) bezpośrednie pomiary emisji CO2, wybraną dla potrzeb monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przekazywania innych istotnych informacji związanych z ograniczaniem emisji na statku.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, wykorzystując Plan Monitorowania, są zobowiązani do monitorowania emisji CO2 z każdego statku w każdym rejsie i w okresach rocznych, stosując w tym celu odpowiednią metodę określania emisji CO2 i obliczając jej poziom.

Począwszy od 2019 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom odpowiednich państw bandery raportu emisji dotyczącego emisji CO2 oraz innych istotnych informacji z całego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do każdego statku, za który ponoszą odpowiedzialność, który to raport został uznany za satysfakcjonujący przez weryfikatora.

Polski Rejestr Statków S.A., spełniając wymagania Komisji Europejskiej w przypadku powierzenia roli weryfikatora systemu MRW będzie brał udział w następujących procesach:

- sprawdzania planów monitorowania,

- weryfikacji raportów emisji,

- uczestniczenia w kontaktach z właścicielami i operatorami statków pływających pod polską banderą oraz wystawiania wymaganych dokumentów zgodności.

Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy Polskiego Rejestru Statków dla dostosowania statków do wymagań rozporządzenia oferuje armatorom usługi doradztwa technicznego, zatwierdzania okrętowej dokumentacji technicznej i certyfikacji dodatkowych urządzeń i systemów pomiaru paliwa określonych w rozporządzeniu w metodzie - c) lub systemów pomiaru emisji CO2 – określonych w metodzie d).

Na życzenie zainteresowanych stron Polski Rejestr Statków będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie przystosowania statków do nowych wymogów.

rel (Polski Rejestr Statków)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter