Inne

Jedną z możliwych form opodatkowania w PIT 37 jest tak zwane „wspólne opodatkowanie małżonków”. Deklarację można przygotować zarówno indywidualnie jak i łącznie z dochodami małżonka, lub w formie przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jak przygotować wspólną deklarację dla małżonków? Czy potrzebne są dodatkowe wnioski? Dla kogo takie rozwiązanie może być korzystne?

Podstawy prawne wspólnego opodatkowania małżonków

Podstawy prawne rozliczenia wspólnego małżonków znalazły się bezpośrednio w ustawie o PIT to znaczy Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 z późniejszymi zmianami) zwana dalej "Ustawą o PIT". Zgodnie z art. 6 tego aktu prawnego z zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu osiąganych przez nich dochodów, ale po spełnieniu odpowiednich warunków oraz złożeniu stosownego wniosku mogą rozliczyć się wspólnie. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie nawet jeżeli jeden z nich nie uzyskiwał przychodów lub osiągał dochody o wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zasady wspólnego opodatkowania małżonków

W deklaracji PIT 37 po wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków podatek określa się w specjalny sposób. Od dochodów małżonków odlicza się odrębnie dla każdego z nich kwoty określone w art. 26, 26e i 26h (odliczenia od podstawy opodatkowania, ulga badawczo - rozwojowa, ulga termomodernizacyjna). Następnie sumuje się dochody małżonków i opodatkowuje je łącznie, w tej sposób, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Taki podatek określa się na imię obojga małżonków.
Taki rodzaj rozwiązania podatkowego będzie szczególnie opłacalny dla małżeństw, których dochody są bardzo zróżnicowane i jeden z nich osiąga zdecydowanie niższe dochody niż drugi. Dzięki temu możliwe jest „uśrednienie” połowy dochodów i zakwalifikowanie ich w ramach niższego progu podatkowego.

Złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków w PIT 37

Wspólne opodatkowanie małżonków może nastąpić na ich wspólny wniosek. Ustawodawca zdecydował jednak, że nie potrzeba do tego żadnego specjalnego dokumentu. Wniosek może zostać wyrażony bezpośrednio w składanej deklaracji PIT 37. Co więcej taki wniosek może zostać wyrażony przez jednego z małżonków (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania) – i wtedy traktuje się go na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go (przez współmałżonka) do złożenia wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie małżonków.

Łączne opodatkowanie małżonków w PIT 37

 

Łączne opodatkowanie małżonków w PIT 37
1 1 1 1

Newsletter