Inne

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Ideą święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie związane z ilością i jakością wody oraz z racjonalną gospodarką wodną.   

Światowy Dzień Wody to doskonała okazja, by porozmawiać o problemach związanych m.in. z dostępnością wody pitnej. To także możliwość przeprowadzenie debaty o gospodarczym wykorzystaniu rzek.

W tym dniu organizowane są liczne wydarzenia, w tym m.in. konferencja naukowa "Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły - szanse i wyzwania" oraz ogólnopolska konferencja "Stop suszy".

O planowanej do realizacji budowie Kanału Śląskiego, a także rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce dyskutować będą eksperci na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Wśród zagadnień znajdują się tematy obejmujące historię idei budowy Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły, uwarunkowania hydrologiczne i hydrotechniczne potencjalnej drogi wodnej, obecne i przyszłe uwarunkowania przestrzenne, a także ekonomiczno-gospodarcze efekty realizacji tej inwestycji.

Natomiast w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się dyskusja o jednym z kluczowych skutków zmian klimatu w kraju, tj. zjawisku suszy. Podejmowane tematy ogólnopolskiej konferencji będą skupiały się na planie przeciwdziałania skutkom suszy, czyli pierwszym strategicznym dokumencie, który określi sposoby minimalizowania negatywnych tendencji w tym obszarze w Polsce. Organizatorem konferencji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Szczegóły dostepne sa na stronach internetowych dedykowanych wydarzeniom:

- Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły - szanse i wyzwania  
- Stop Suszy.   

rel (MGMiZS)

1 1 1 1