Inne

Jak tylko zima nieco odpuści, rozpoczną się prace w rezerwacie „Kępa Redłowska" w Gdyni. Są one związane z realizacją projektu pod nazwą „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody, na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni".

Lokalizacja gdyńskiego rezerwatu jest unikatowa, znajduje się on niemal w centrum miasta, a jednocześnie od wschodu graniczy z linią brzegową Bałtyku. To jeden z najpiękniejszych zakątków Wybrzeża, z malowniczym klifem będącym wizytówką Gdyni i wspaniałymi widokami na miasto oraz Zatokę Gdańską. Jest atrakcyjny o każdej porze roku i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Gdyni, a także turystów, co nie pozostaje bez wpływu na jego kondycję. Stąd też pomysł uregulowania ruchu tamże, w celu zachowania najbardziej wartościowych jego elementów oraz ochrony rezerwatu jako całości.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. wyznaczenie szlaków komunikacji pieszej i rowerowej, w tym ścieżek edukacyjnych, a także punktów widokowych, montaż tablic informacyjnych, ustawienie koszy na odpadki oraz remont schodów terenowych. Planowane jest wydzielenie miejsc, w których zostaną podjęte próby odtworzenia naturalnego runa leśnego, zniszczonego nadmierną i niekontrolowaną penetracją, a gospodarka drzewostanem ukierunkowana będzie na przywrócenie gatunków rodzimych, charakterystycznych dla tych terenów.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie również rozbiórka istniejącej infrastruktury powojskowej, tj. elementów betonowych, części transzei, usunięcie gruzu i starych ogrodzeń. Prace mają na celu uporządkowanie terenu, co wpłynie jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie jego wartość estetyczną, przyrodniczą i edukacyjną.

Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca, wszelkie prace powodujące hałas odbywać się będą z pominięciem okresu lęgowego ptaków, który przypada między początkiem marca a połową października. Termin rozpoczęcia i prowadzenia pozostałych prac będzie zależny od warunków pogodowych. Zaczną się wiosną. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 listopada bieżącego roku.

Ze względów bezpieczeństwa, dostęp do rezerwatu podczas prowadzenia prac będzie ograniczony, ale planowane zabiegi są konieczne, ponieważ bardzo istotne jest zminimalizowanie dewastacji naturalnego bogactwa tego wyjątkowego miejsca oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń - w jak najlepszej kondycji - jego dóbr przyrodniczych. Jednocześnie posłuży to poprawie jakości korzystania z zasobów rezerwatu osób w każdym wieku, w związku z czym władze miasta Gdyni proszą mieszkańców i turystów o wyrozumiałość.

Koszt prac to 1,6 miliona złotych brutto. Projekt jest współfinansowany w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej oraz w 10 proc. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fot. Tomasz Falba