Stocznie, Statki

Agencja Rozwoju Przemysłu wydała decyzję o udzieleniu spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł, na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców - poinformował Vistal w komunikacie.

Udzielenie pożyczki uzależnione jest od spełnienia przez Vistal kilku warunków.

Jednym z nich jest ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa w formie hipoteki umownej w kwocie 12 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 1073, 1074, 1078 oraz nr 1079 i prawie własności do budynków znajdujących się na tych działkach, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00074506/4.

Kolejnym - ustanowienie zastawu rejestrowego w kwocie 12 mln zł na ruchomościach spółki, a także wystawienie weksla własnego spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 15 mln zł.

Ponadto Vistal ma założyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami określonymi w decyzji, odsetkami ustawowymi za ewentualne opóźnienie w płatności oraz zwrotu kosztów postępowania, to jest na zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności związanych z udzieleniem pożyczki do łącznej maksymalnej sumy w wysokości do kwoty 15 mln zł.

Przed udzielenie pożyczki Vistal musi także dostarczyć wszelkie zgody wymagane w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, dla skutecznego zaciągnięcia zobowiązania określonego w decyzji, albo złożyć oświadczenie o braku obowiązku uzyskania zgód oraz dostarczyć oświadczenie o uzyskaniu albo braku obowiązku uzyskania zgód korporacyjnych dotyczących zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z decyzji ARP.

Pożyczka zostanie udzielona na okres 60 miesięcy, harmonogram spłat pomocy został ustalony w 60 miesięcznych ratach, a pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 4,53 proc. w skali roku. 

tj/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter