Rozstrzygnięto przetarg na dwie specjalistyczne, wielozadaniowe jednostki dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W piątek, 22 grudnia, opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PO-II-370/ZZP-3/36/17 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających".  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez - należącą do Remontowa Holding - stocznię Remontowa Shipbuilding SA z Gdańska, spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego. Otrzymała ona 100 punktów według sprecyzowanych kryteriów oceny.

Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji przeznaczone będą do realizacji zadań statutowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności statki posłużą do utrzymania i aktualizacji oznakowania dróg wodnych, a więc głównie do transportu, obsługi, wymiany (stawianie i podnoszenie) oraz kontroli pław morskich (boi). Statki o takich funkcjach nazywane są czasem stawiaczami pław. Będą również wyposażone w urządzenia niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych wraz z ich obróbką i opracowywaniem (chodzi m.in. o takie zadania, jak: pomiary głębokości torów wodnych, sporządzanie korekt map).

Jednostki wielozadaniowe, w przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniać będą funkcje ratownicze. W okresie zimowym, gdy wystąpi zalodzenie torów wodnych, służyć będą do lodołamania.

Każdy ze statków ma mieć długość całkowitą około 60 m, szerokość 12,8 m i zanurzenie 3,5 m. Projekt wykonało biuro projektowo-konsultingowe Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC). 

Nowe jednostki mają zastąpić wysłużone już jednostki typu B91, także ze Stoczni Północnej, Planeta i Zodiak (o długości po ok. 61 m, szerokości 11,8 m, zanurzeniu 3,2 m i GT 905/750) wprowadzone do eksploatacji w 1982 roku. 

O szczegółach technicznych statków będziemy informować w odpowiednim czasie, gdy zostaną one doprecyzowane i/lub ujawnione. Parametry statków wielozadaniowych dla Urzędów Morskich podane w dalszej części niniejszego tekstu mają charakter orientacyjny - były to wstępne założenia projektowo-konstrukcyjne zleceniodawcy (armatora) ujawnione na etapie procedury przetargowej lub przy ogłoszeniu projektu.

Remontowa Shipbuilding SA (jeszcze pod poprzednią nazwą - Stocznia Północna) budowała już zaawansowane statki wielozadaniowe z główną funkcją obsługi oznakowania nawigacyjnego dróg wodnych i hydrograficzną, i to dla wymagających armatorów z Wielkiej Brytanii. Były to jednostki Pharos i Galatea, nieco większe niż statki planowane dla naszych Urzędów Morskich (o długości ok. 84 m, szerokości 16,5 m i zanurzeniu 4,25 m, wyporności 4025 ton i nośności 1200 t oraz GT 3672) przekazane do eksploatacji w 2007 roku oraz znacznie mniejszy, ale szybszy statek interwencyjny (także do obsługi oznakowania nawigacyjnego) - Alert z 2006 roku (39 m długości, 8 m szerokości, 3,45 m zanurzenia, 365 t wyporności, GT 302). Dwie większe z tych trzech jednostek, co do zakresu funkcjonalności, były podobne do oczekiwanych przez Urzędy Morskie.

Poza tym liczne statki innego rodzaju zbudowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w gdańskiej stoczni miały pojedyncze funkcje pokrywające się z niektórych zadań, jakie mają realizować statki dla Urzędów Morskich lub podobne wyposażenie.

Statki dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie zostaną zbudowane w ramach realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu nr POIS.03.02.00-00-0008/17, pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających". Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją pośredniczącą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Przedmiotem projektu jest budowa (w systemie "Zaprojektuj i wybuduj") dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Według wstępnych, pierwotnych założeń statki wielozadaniowe miały mieć 60-65 metrów długości i 12-15 metrów szerokości oraz zanurzenie około 3,5 metra. Załogę ma stanowić 6 osób i około 14 osób personelu specjalistycznego.

Według wstępnych założeń nadbudówka z pomieszczeniami mieszkalnymi i technicznymi usytuowana ma być w rejonie dziobu/śródokręcia z otwartym pokładem w rejonie rufy. Oznacza to konfigurację podobną, jak w wielu budowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat średnich i większych statków o podobnych funkcjach (jak np. wspomniane wcześniej Pharos i Galatea ze stoczni Remontowa Shipbuilding dla odbiorców brytyjskich).

Statki mają mieć poszycie kadłuba jak dla lodołamacza, ze wzmocnieniami wg wymagań klasy lodowej L1 i kształt dziobu odpowiedni dla kruszenia lodu. System napędu głównego ma być spalinowo-elektryczny, z przekładnią elektryczną, pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu rożnych funkcji. Główny napęd stanowić mają dwa pędniki azymutalne ze stałą śrubą w dyszy z napędem elektrycznym. Natomiast w części dziobowej statku zainstalowane ma być urządzenie napędowo-sterowe, czyli prawdopodobnie pędnik azymutalny chowany w kadłubie lub tzw. pump-jet.

Miejsce eksploatacji jednostek determinuje ścisły związek inwestycji z bezpieczeństwem żeglugi na torach podejściowych i na obszarze portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja stanowi jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów.

Zakup tego typu jednostek jest uzasadniony rozwojem infrastruktury portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, skutkującym zwiększonym ruchem statków w obszarach właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności - dla Urzędu Morskiego w Szczecinie zakup konieczny jest z uwagi na otwarcie portu zewnętrznego z terminalem LNG w Świnoujściu, co powoduje zwiększenie wymagań w zakresie utrzymania torów podejściowych do tego portu (lodołamanie, utrzymanie zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego, osłona przeciwpożarowa).

Wymogi w zakresie tworzenia krajowych i regionalnych systemów gotowości do zwalczania zanieczyszczeń, których istotnymi uczestnikami pozostają Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni, wynikają również z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. Nr 28 poz. 346 z 2000 r.), która nakłada na Polskę obowiązek zorganizowania systemu i zapewnienia środków technicznych do skutecznego reagowania na zanieczyszczenia morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami.

Koszt całego projektu szacowany jest na 240 mln zł (ale wiadomo, że oferenci w postępowaniu przetargowym zaproponowali nieco niższe ceny), z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł, co stanowi 85% kwoty. Pozostałe 15% zostanie pokryte z budżetu państwa.

W maju 2017 roku umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Przemysław Gorgol, p. o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, i Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

rel, PBS

Statki dla Urzędów Morskich będą miały zbliżony zakres funkcjonalności, ale będą mniejsze (o ponad 1/4 krótsze) w porównaniu do statków zbudowanych przez Remontowa Shipbuilding dla Wielkiej Brytanii
Nowe statki dla Urzędów Morskich zastąpią wysłużone jednostki Planeta i Zodiak
Nowe statki dla Urzędów Morskich zastąpią wysłużone jednostki Planeta i Zodiak
Nowe statki dla Urzędów Morskich zastąpią wysłużone jednostki Planeta i Zodiak