Rybołówstwo
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 804/2007
z dnia 9 lipca 2007 r.
ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez
statki pływające pod banderą Polski

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 21 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia

11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych
połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych
zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie
do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (3) określa na
10 794 ton ilość dorsza, którą statki pływające pod
banderą Polski mogą złowić w 2007 r. w Morzu
Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE).

(2) Informacje dotyczące połowów ryb pochodzących z tego

stada otrzymane przez Komisję w drodze kontroli dokonanych
przez jej inspektorów nie są zgodne
z informacjami dostarczonymi Komisji przez Polskę.

(3) Z informacji posiadanych przez Komisję wynika, że

połowy tego stada przez polskie statki w 2007 r. trzykrotnie
przekroczyły ilości zgłoszone przez Polskę.
W związku z tym wielkości dopuszczalne połowów
wspomnianego stada, przyznane Polsce na 2007 r.,
uznaje się za wyczerpane.

(4) Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG)

nr 2847/93 z dniem, w którym przedmiotową kwotę
połowową uznaje się za wyczerpaną, Polska ma
obowiązek wprowadzenia tymczasowego zakazu
połowów tego stada oraz przechowywania na statku,
przeładunku i wyładunku ryb złowionych po tym
terminie.

(5) Z uwagi na brak odpowiednich działań ze strony Polski

jest konieczne, aby Komisja z własnej inicjatywy określiła
termin uznania, że połowy dorsza dokonywane w Morzu
Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki
pływające pod banderą Polski wyczerpały kwotę połowową
Polski, oraz bezzwłocznie zakazała połowów
tego stada od tej daty. Należy również zakazać przechowywania
na statku, przeładunku i wyładunku ryb należących
do tego stada złowionych przez statki pływające
pod banderą Polski po tej dacie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wyczerpanie kwoty

Uznaje się, że z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
połowy dorsza dokonywane w Morzu Bałtyckim (podobszary
25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą
Polski wyczerpały część kwoty przyznaną Polsce na 2007 r.

Artykuł 2
Zakazy

Statkom pływającym pod banderą Polski zakazuje się połowów

dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) od
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia
31 grudnia 2007 r. W tym okresie zakazuje się również przechowywania
na statku, przeładunku lub wyładunku ryb pochodzących
z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po

jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10.7.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/3
(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409
z 30.12.2006, str. 11; sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007,
str. 6).
(3) Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 609/2007 (Dz.U. L 141
z 2.6.2007, str. 33).
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG
Członek Komisji

Komentarze

0 bałtyk wschodni
z tego co tu pisza to tylko polskim rybakom nie wolno łowic dorszy. jaka jest wiec ta ochrona bałtyku wschodniego skoro pozostana na nim jednostki innych krajow(w tym paszowce)
10 lipiec 2007 : 19:05 Guest | Zgłoś
0 re: bałtyk wschodni
przecież tutaj wyrażnie widać że chodzi o zniszczenie polskich rybaków a nie o ochronę dorsza .Czy tego dorsza przełowiła polska czy tylko rybacy ze wschodniego Bałtyku?i teraz są karani za wszystkich.Ja się z tym nie zgadzam mam jeszcze limit do odłowienia i jeżeli nie będzie zgody na poławianie dla łodzi otwartych plażowych to wystąpie do sądu o odszkodowanie za utrudnianie w wykonywaniu działalności.Pozdrawiam wszystkich rybaków łodzi plażowych.
11 lipiec 2007 : 07:46 Guest | Zgłoś
0 Link do artykułu 25 wrzesień 2007 : 13:09 Link do artykułu | Zgłoś

Comments are now closed for this entry