Zwiększenie połowów 19 stad, utrzymanie w przypadku 14 i zmniejszenie 25 stad na Atlantyku i Morzu Północnym zaproponowała we wtorek Komisja Europejska. Limity mają się przyczynić do utrzymania lub zwiększenia liczebności stad ryb w tych rejonach.

Według danych przytoczonych przez Komisję, wielkość niektórych ważnych stad ryb w Atlantyku i Morzu Północnym rośnie. Dotyczy to zwłaszcza stada soli w Morzu Północnym, północnego stada morszczuka i południowego stada ostroboka. Dlatego też KE wnioskuje o zwiększenie na tych wodach limitu połowów.

Powołując się na opinię Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), Komisja proponuje w sumie zwiększenie całkowitego dopuszczalnego połowu 19 stad. Dotyczy to m.in. homara w Morzu Północnym, 4 stad soli i 3 stad gładzicy w wodach północno-zachodnich oraz smuklic w wodach południowo-zachodnich.

Zwiększenie obejmuje również "istotne pod względem społeczno-ekonomicznym" stado soli w Zatoce Biskajskiej, objęte specjalnym planem zarządzania pod kierownictwem miejscowego sektora rybołówstwa. To samo dotyczy soli we wschodniej części Kanału La Manche oraz stada ostroboka w zachodnim Atlantyku - tych ryb również będzie można odłowić w przyszłym roku więcej.

W przypadku 14 stad połowy zostaną utrzymane na tym samym poziomie. Tak jest w przypadku np. gładzicy w Morzu Celtyckim, witlinka w wodach na zachód od Szkocji oraz w Morzu Irlandzkim oraz niektórych stad dorsza i śledzia atlantyckiego, soli, halibuta niebieskiego i molwy.

Zmniejszenie połowów proponuje się w odniesieniu do 25 stad, przy czym w przypadku 15 z nich proponowane ograniczenie wyniesie mniej niż 20 proc.

KE proponuje też wprowadzenie zakazu połowów węgorza na wszystkich wodach unijnych. Powołuje się przy tym na opinię ICES, sugerującą zaprzestanie połowu tarlaków, dopóki nie uzyska się niezbitych dowodów na poprawę stanu stada.

W przypadku stad, których wielkości nie da się oszacować ze względu na brak danych, wniosek Komisji dostosowuje się do opinii ICES i zgodnie z nią zaleca stosowne zwiększenie lub zmniejszenie odpowiednich kwot o nie więcej niż 20 proc.

Wniosek Komisji dotyczy zarówno stad zarządzanych wyłącznie przez UE, jak i stad zarządzanych we współpracy z państwami trzecimi, takimi jak Norwegia, czy też za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO).

W odniesieniu do wielu spośród tych stad wciąż jednak toczą się międzynarodowe negocjacje, a inne stada nadal czekają na opinię naukową. W ich przypadku dane zostaną uzupełnione na późniejszym etapie.

Wniosek Komisji zostanie przedłożony państwom członkowskim do dyskusji i podjęcia decyzji na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa (11–12 grudnia w Brukseli) i będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2018 r.

Z Brukseli Grzegorz Paluch 

gpal/ luo/ jo/ mal/