Morze Bałtyckie, podobnie jak inne akweny Unii Europejskiej, trapi problem przełowienia, czyli nadmiernej eksploatacji ryb. Unijni ministrowie ds. rybołówstwa mają możliwość, ale i obowiązek zakończenia wieloletniej historii nadmiernych połowów i przywrócenia dawnego bogactwa ryb Bałtyku. Wkrótce odbędzie się Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2018.

- Już za tydzień, w dniach 9-10 października w Luksemburgu odbędzie się coroczne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego decydenci podejmą ostateczne decyzje w sprawie Całkowitych Dopuszczalnych Połowów dla stad ryb Morza Bałtyckiego. Łącznie dziesięć limitów połowowych na 2018 rok zostanie ustalonych dla pięciu poławianych gatunków ryb: dorsza, śledzia, szprota, łososia i gładzicy. Stanowisko Polski podczas tego ważnego spotkania prezentować będzie minister ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

Według Międzynarodowej Rady Badań Morza ok. 60% zbadanych stad ryb Morza Bałtyckiego jest eksploatowana powyżej poziomów zrównoważonych. Nadmiernie poławiane są między innymi: obydwa bałtyckie stada dorsza oraz śledź Bałtyku zachodniego. Ponadto stado zachodnie dorsza jest w bardzo złej kondycji, poniżej krytycznego punktu odniesienia do ochrony. Pomimo poważnej i wymagającej natychmiastowego działania sytuacji poławianych ryb morskich Bałtyku, ministrowie ds. rybołówstwa UE w przeszłości często kierowali się krótkoterminowymi interesami i ustanawiali zbyt wysokie limity połowowe.

- Apelujemy do wszystkich ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za rybołówstwo o zakończenie nadmiernych połowów i ustanowienie limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2018 zgodnie z doradztwem naukowym Międzynarodowej Rady Badań Morza - mówi Justyna Zajchowska, specjalista ds. zrównoważonego rybołówstwa w WWF Polska. - Zakończenia przełowienia najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2020 roku, w celu odtworzenia poławianych stad ryb wymaga również Wspólna Polityka Rybołówstwa - dodaje.

Opublikowana 29 sierpnia propozycja Komisji Europejskiej bałtyckich limitów połowowych na rok 2018 w przypadku większości Całkowitych Dopuszczalnych Połowów respektuje doradztwo naukowe. WWF liczy jednak na ambitniejsze podejście unijnych ministrów ds. rybołówstwa i decyzje w sprawie limitów połowowych w pełni zgodne z zaleceniami specjalistów, zmierzające do odtworzenia stad ryb powyżej poziomów zrównoważonych - tak jak wymaga tego obowiązująca Wspólna Polityka Rybołówstwa.

Do wniosku z 29 sierpnia Komisja Europejska dołączyła również propozycję wprowadzenia zakazu połowów komercyjnych i rekreacyjnych węgorza na Morzu Bałtyckim. Węgorz jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, a eksperci naukowi od lat powtarzają swoje apele o konieczności wprowadzenia restrykcyjnego, zrównoważonego zarządzania tym gatunkiem. WWF wspiera propozycję Komisji Europejskiej, jednakże w celu skutecznej ochrony tego gatunku o szerokim zasięgu występowania, rekomenduje rozszerzenie całkowitego zakazu połowu węgorza na pozostałe wody Europy.

rel (WWF Polska)