Porty, logistyka

    Wymiana handlowa z krajami należącymi do Hanzy przekraczały 90% globalnych obrotów. Z racji swego położenia nad rzeką Elbląg, mającą połączenie z Wisłą, Elbląg był obok Gdańska głównym portem morskim dla ziem polskich. W roku 1945 Elbląg powrócił do Polski. Splot wielu czynników sprawił, że miasto pomimo prób tuż po wojnie i w latach 60. nie mogło powrócić do swojej dawnej roli portu morskiego. W wyniku zmiany sytuacji politycznej, restrukturyzacji gospodarki oraz działań samorządu powstały warunki do zmiany tego stanu rzeczy. Na przestrzeni lat 90. tych władze samorządowe miasta podjęły działania mające na celu reaktywowanie elbląskiego portu. Uaktualniono granice
portu, utworzono morskie przejście graniczne, w którym funkcjonują wszystkie placówki niezbędne do obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego. W porcie funkcjonuje: Straż Graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu.

     Od 1993 roku nastąpiło ożywienie przewozów towarowych i pasażerskich. Roczne przewozy pasażerskie wynoszą ok. 34 tys. osób. Przeładunki towarów osiągnęły w roku 1997 ok. 650 tys. ton. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed miastem i portem nowe wyzwania. Port Elbląg jest największym portem Zalewu Wiślanego
i najbliższym unijnym portem obsługującym przewozy do Kaliningradu i Bałtijska, leży bowiem w odległości około 40 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Port jest wielką szansą dla przedsiębiorców. Jego walory to bliskość do portów Federacji Rosyjskiej, Litwy, Łotwy oraz państw skandynawskich, a także nowo tworzona infrastruktura i bardzo dogodne połączenie drogowo – kolejowe. Transport wodny można powiązać z dobrymi warunkami, jakie oferuje miasto w zakresie podejmowania produkcji i usług, w tym także w specjalnej strefie ekonomicznej.

    Elbląg jest drugim co do wielkości miastem województwa warmińsko-mazurskiego, posiadającym potencjał gospodarczy oraz transportowy, decydujący o rozwoju i tempie zmian w województwie. Port morski w Elblągu w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego” jest jednym z czynników tego rozwoju. Infrastruktura transportowa w Elblągu skupia bowiem różne formy transportu (drogowy, kolejowy i wodny), mając tym samym szansę stania się pomostem łączącym kraje Unii Europejskiej z wielkim rynkiem zbytu Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej. Obszar portu elbląskiego jest jeszcze nie w pełni wykorzystanym potencjałem z ogromnymi możliwościami rozwoju. Zgodnie z zapisem w strategii rozwoju miasta oraz strategii rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego, w celu pełniejszego wykorzystania możliwości portu, przyciągnięcia inwestorów i spedytorów, władze miasta podjęły w 2003 roku decyzję o rozbudowie morskiego przejścia granicznego i unowocześnieniu
ogólnodostępnej infrastruktury portowej. I tak: latach 2004 –2005 został wybudowany
uniwersalny terminal przeładunkowo – składowy. Powierzchnia terminalu wynosi 35 000 m2, długość nabrzeży 195 m, powierzchnie magazynowo – składowe zamknięte 3 000m2.

    Główne funkcje terminalu to: przeładunek i składowanie dowolnych towarów masowych (do ponad 500 tys. ton rocznie), przeładunek drobnicy (100 000 ton), punkt formowania i rozformowania kontenerów. Terminal to również miejsce cumowania jednostek towarowych i możliwość montażu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.
Terminal odznacza się dobrą dostępnością transportową od strony wody i lądu. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie
przeprawy mostowej, zbudowanej w 2003 r. przez miasto z udziałem środków unijnych (połączenie z drogą nr 7). Koszt budowy terminalu wyniósł 4,1 mln EURO, z czego 2,0 mln EURO zabezpieczyło miasto. Pozostałe środki 2,1
mln EURO zostały uzyskane w ramach programu Unii Europejskiej PHARE 2002.

    Na początku bieżącego roku rozpoczęła się eksploatacja terminalu. Pierwsi kontrahenci importują węgiel z Obwodu Kaliningradzkiego. Kolejni są zainteresowani przeładunkiem nawozów, zbóż, a także drewna. Poza budową w/w terminalu projekt obejmował również modernizację basenu jachtowego „BRYZA” polegającą m.in. na: budowie utwardzonych nabrzeży o dł. około 200 m, montażu pomostu pływającego o dł. 150m, modernizacji sieci deszczowej, budowie slipu.
Dzięki tej inwestycji w Elblągu powstała nowoczesna baza dla żeglarstwa i turystyki wodnej, obsługująca ruch turystyczny pomiędzy Pojezierzem Ostródzko - Iławskim a Zalewem Wiślanym.

    Bardzo ważne dla Elbląga i regionu są działania w kierunku uruchomienia połączenia pasażerskiego na trasie Elbląg– Bałtijsk i Elbląg – Kaliningrad. Dla osiągnięcia tego celu w grudniu ubiegłego roku zakończono budowę terminalu pasażersko – promowego przy ul. Portowej 7. Terminal będzie mógł obsługiwać jednostki zabierające na pokład
jednorazowo około 300 pasażerów i 25 samochodów osobowych. Nowoczesny Punkt Odpraw Granicznych obejmuje m. in.: dwukondygnacyjny budynek odpraw paszportowo – celnych o powierzchni użytkowej 650 m2, budynek kontroli pojazdów o powierzchni 63 m2, parkingi i drogi dojazdowe. Punkt Odpraw Granicznych, wartości około 1 mln EURO został sfinansowany ze środków miasta i Ministerstwa Infrastruktury oraz Funduszu Schengen. Połączenie to ułatwi obsługę ruchu pasażerskiego (głównie turystów) w relacji Elbląg - porty Obwodu Kaliningradzkiego. Port w Elblągu stanowi ważny czynnik aktywizacji gospodarki miasta i jego otoczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o ekspedycję towarów drogą wodną, kompletację i uszlachetnianie ładunków, itp.

    Podstawowym segmentem bezpośredniego przedpola będą porty bałtyckie, głównie Obwodu Kaliningradzkiego (Bałtijsk, Kaliningrad, Swietłyj), a także małe porty Skandynawii i Niemiec oraz sporadycznie porty Morza Północnego.
Elbląg będzie także portem dowozowym dla Gdańska i Gdyni z wykorzystaniem połączenia śródlądowego (Szkarpawa). W dalszej perspektywie zagranicznym przedpolem śródlądowym portu mogą być porty rzeczne Niemiec, połączone z Zalewem systemem polskich i niemieckich dróg wodnych śródlądowych. Główny strumień masy ładunkowej w obrotach międzynarodowych portu w Elblągu stanowić będą towary w relacji z Kalinigradem. Handel z Obwodem Kalinigradzkim
obejmować może znaczny wachlarz produktów zarówno w eksporcie jak i w imporcie.

    Do transportu wodnego ciążyć będą przede wszystkim ładunki masowe, takie jak węgiel, materiały budowlane oraz drobnicowe i sztuki ciężkie. Występować także będą paliwa płynne, koks, wyroby z drewna, celuloza, nawozy. Szacuje się, że międzynarodowe obroty towarowe drogą między Elblągiem a Obwodem Kaliningradzkim wynosić mogą 600-800 tys. ton, a w perspektywie 2015 roku do 1 mln ton. Zakłada się, że docelowo port w Elblągu będzie dostępny dla statków o zanurzeniu do 3m i długości do 100m czyli o nośności do 2,5 – 3 tys. ton.

    Żegluga na Bałtyku jest częścią żeglugi europejskiej, która z kolei zaliczona została przez Komisję Europejską do żeglugi bliskiego zasięgu. Oznacza to, że żegluga bałtycka będzie objęta priorytetami polityki żeglugowej Wspólnoty
Europejskiej. Rozwój żeglugi na Bałtyku oznacza też wykorzystanie szans i korzyści jakie niesie rozwój gospodarczy krajów bałtyckich. Zakłada się, że w ciągu 10-20 lat Region Bałtyku będzie najszybciej rozwijającym się regionem Europy. Oczekuje się na dynamiczną współpracę Unii Europejskiej, a zwłaszcza nowo przyjętych: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii z Rosją, która już od kilku lat objęta jest współpracą przez Komisję Europejską. Z rozwojem gospodarczym wiąże się rozwój handlu zagranicznego - a wraz z nim rozwój przewozów. Najszybciej będzie rozwijał się transport kombinowany i intermodalny z szerokim wykorzystaniem transportu morskiego i morsko-rzecznego. Tworząc dziś w porcie Elbląg infrastrukturę, przygotowuje się port do uczestnictwa w tych procesach i do wykorzystania obecnych i perspektywicznych szans rozwoju.

Autor: Julian Kołtoński

Źródło:
Czas Morza nr 2/(26) 2006

Comments are now closed for this entry

1 1 1 1