Żegluga

Rząd Ukrainy wystąpił z inicjatywą stworzenia instrumentów, które przyczynią się do odrodzenia narodowej floty handlowej. Ruch ten postrzegany jest jako bardzo potrzebny, aby rozwiązać zarówno problemy natury zasadniczej (powstanie transportu morskiego, jako gałęzi gospodarki, powrót floty pod banderę Ukrainy), jak i towarzyszących im (rozwój krajowego przemysłu stoczniowego, poprawa pozycji kraju na rynku transportu międzynarodowego).

Stroną inicjującą jest Ministerstwo Infrastruktury republiki, jako organ rządu odpowiadający za politykę transportową. Przygotował on też projekt ustawy o międzynarodowym rejestrze statków morskich i rzecznych.

W dokumencie tym zakłada się stworzenie drugiego (równoległego) rejestru międzynarodowego. Według ministerstwa, pozwoli to wprowadzić światowe normy i standardy rejestracji floty oraz praktyki krajowe, a także stworzy dobre warunki dla optymalizacji podatkowej w sferach budowy i eksploatacji floty handlowej.

Ponadto, nowe przepisy mają stworzyć nowe podstawy dla przyciągania banków i inwestorów zagranicznych do przemysłu stoczniowego oraz pod ukraińską banderę floty handlowej.

Według Ministerstwa Infrastruktury, doświadczenia w rejestracji floty państw sąsiadujących (Rosja, Gruzja, Mołdawia) pozwalają oczekiwać, że nastąpi poprawa konkurencyjności Ukrainy na międzynarodowym rynku żeglugi.

W pracach uwzględni się zalecenia naukowców, prawników, armatorów i stoczniowców. 

1 1 1 1

Źródło: