Rybołówstwo

Jak infor­muje Radio Gdańsk, w cza­sie inau­gu­ra­cji odby­wa­ją­cego się w dniach od 31 marca do 1 kwiet­nia w Gdyni III Kon­gresu Ryb­nego, mini­ster gospo­darki mor­skiej i żeglugi śród­lą­do­wej Marek Gró­bar­czyk, odniósł się do wtor­ko­wego pro­te­stu ryba­ków.

Przy­po­mnijmy, że pro­test miał miej­sce we wto­rek, 31 marca. Wów­czas około 50 oflagowanych jednostek rybackich prze­pły­nęło trasę z Helu do Gdyni, wyrażając w ten spo­sób sprze­ciw wobec pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia "w spra­wie wymia­rów i okre­sów ochron­nych orga­ni­zmów mor­skich oraz szcze­gó­ło­wych warun­ków wyko­ny­wa­nia rybo­łów­stwa komer­cyj­nego", który 15 marca został skie­ro­wany do kon­sul­ta­cji publicz­nych. 

Do sprawy odniósł się mini­ster gospo­darki mor­skiej i żeglugi śród­lą­do­wej, Marek Gró­bar­czyk, który pod­kre­ślał, że roz­po­rzą­dze­nie nie ma jesz­cze osta­tecz­nego kształu a kon­sul­ta­cje trwają. 

- Mnie chyba naj­bar­dziej zasko­czył ten pro­test, ponie­waż roz­po­rzą­dze­nie jest w fazie uzgod­nień spo­łecz­nych i kon­sul­ta­cji. To czas na roz­mowy, a nie jakie­kol­wiek formy pro­te­stu. Dzi­wię się takiej reak­cji, bo wie­lo­krot­nie zapra­sza­łem ryba­ków do nego­cja­cji i roz­mów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia rybo­łów­stwa - cytuje słowa mini­stra redak­cja Radia Gdańsk. 

Mini­ster Gró­bar­czyk dodał rów­nież, że opra­co­wy­wany pro­jekt został przy­go­to­wany przez grupę dorad­czą skła­da­jącą się ze środowiska rybackiego o czym poinformowało również w oficjalnym komunikacie biuro prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Na spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji rybac­kich usta­lono, że zgło­szą oni uwagi do prze­sła­nego pro­jektu wska­zu­jąc, gdzie powinny zostać zasto­so­wane wyjątki od przedmio­to­wego zakazu - infor­mo­wał w komu­ni­ka­cie Grze­gorz Hału­bek, doradca MGMiŻŚ ds. rybo­łów­stwa. - Otrzy­mane uwagi zostaną prze­ana­li­zo­wane i wpro­wa­dzone do pro­jektu. Ape­lu­jemy by kon­flikty pomię­dzy rybo­łów­stwem przy­brzeż­nym (sto­su­ją­cym narzę­dzie bierne) oraz rybo­łów­stwem dużych stat­ków tra­ło­wych nie były wyko­rzy­sty­wane prze­ciwko dzia­ła­niom resortu i pol­skiego rządu, któ­rego inten­cją jest odbu­dowa popu­la­cji ryb w Bał­tyku i ochrona i pol­skiego rybo­łów­stwa.

Radio Gdańsk, rel (MGMiŻŚ), AL

 
0 Komitet to wielka ściema- uwaga
Jak główny doradca i szef niby komitetu doradczego w sweterku mijają się z prawdą to minister faktycznie może udawać zaskoczonego. Dupochron działa tak jak sobie zaplanowali. Zawsze będą kłócili ludzi bo na tym się dobrze znają.
01 kwiecień 2016 : 08:56 Rybny Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 ?
jest jedna zasada , podstawowa i bezdyskusyja, JAK NIE CHCESZ POMÓC TO PRZYNAJMNIEJ NIE PRZESZKADZAJ. A widzę że u kolegi występuje bardzo rzadka choroba, którą europejczycy dzisiaj nazywają KOD( nie mylić z dorszem)
01 kwiecień 2016 : 10:24 techniczny007 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 do techniczny
Z kodem to nic mnie raczej nie łączy ale jak coś to powiem ci po partyjnemu "*****j Dziadu"
01 kwiecień 2016 : 17:06 Rybny Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Mafia łódkowa
# SPOTKANIE RYBAKÓW Z EUROPOSŁAMI W KOŁOBRZEGU — Info Kołobrzeg 2014-09-25 17:28
3 października 2014r. o godzinie 15:30 odbędzie się otwarte spotkanie rybaków z europosłami Markiem Gróbarczykiem i Jarosławem Wałęsą. Tematem spotkania będzie wykorzystanie unijnych funduszy do wypłaty odszkodowań za zniszczenie przez Unię Europejską zasobów ryb na Bałtyku. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Zarządu Portu Kołobrzeg przy ulicy Szyprów 1.
02 kwiecień 2016 : 15:25 Won zton Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kto jest w komitecie
Cytuję Rybny:
Jak główny doradca i szef niby komitetu doradczego w sweterku mijają się z prawdą to minister faktycznie może udawać zaskoczonego. Dupochron działa tak jak sobie zaplanowali. Zawsze będą kłócili ludzi bo na tym się dobrze znają.

W komitecie doradczym zasiadają sami łódkowi i jedna osoba z segmentu kutrów.
czy to jest demokracja, czy dyktatura którą ostatnio widzi się coraz częściej.
01 kwiecień 2016 : 13:08 obserwator Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Ciekawy wiatr
Ten co niby z segmentu kutrów to jakaś łajza bo całe wybrzeże huczy i mówi że głosował za 6 milami. Ten chłop to jakiś załatwiacz dobry jest, nie chce mi się wierzyć że środowisko pelagicznych kutrów desygnowało do zespołu takiego gościa co szprota na śledzia wymieniał a później zdawał go na paszę i jeszcze całego nie odłowił. Jak słyszę takie niusy to zaczynam się zastanawiać co taki ktoś oprócz czasu wolnego ma do zaoferowania w tym doradztwie ministerialnym. Chroń nas Boże od takich pomagaczy
01 kwiecień 2016 : 21:23 adoracja Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Historia Sztabu kryzysowego z kwiecień 2014 rok
Do końca marca mieliśmy otrzymać odpowiedzi dotyczące programu ratowania polskiego rybołówstwa - mówi Katarzyna Wysocka ze Środkowopomorskiej Organizacji Rybackiej, która również wchodzi w skład Sztabu Kryzysowego Rybołówstwa. - Takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Do dzisiaj nie mamy również konkretnych odpowiedzi na nasze 4 główne postulaty, które określiliśmy na początku tego roku. Dlatego wracamy do mocniejszego tonu rozmów. Może wtedy urzędnicy zauważą nasze problemy.

Wysocka powiedziała nam, że na spotkaniu sztabu kryzysowego, które 23 kwietnia odbyło się w Ustce, przygotowano nowe decyzje.

Poniżej komunikat po posiedzeniu sztabu:

"W związku z katastrofalną sytuacją rybaków wywołaną załamaniem się zasobów ryb na Bałtyku oraz z całkowitym brakiem zainteresowania Ministerstwa Rolnictwa problemami polskiego rybołówstwa zadecydowano:

1. Sztab Kryzysowy będzie zbierał podpisy pod listą armatorów w sprawie zablokowania głównych polskich portów w proteście przeciwko niszczeniu polskiego rybołówstwa bałtyckiego poprzez brak rozwiązań prawnych oraz wydawaniu unijnych środków rybackich na cele nie związane z rybołówstwem

2. Zostanie sporządzone pismo opisujące szczegółowo proces degradacji polskiego rybołówstwa przez Morski Instytut Rybacki oraz Ministerstwo Rolnictwa, które to pismo zostanie skierowane do wszystkich polskich instytucji publicznych oraz Komisji Europejskiej.

3. Sztab Kryzysowy Polskiego Rybołówstwa skieruje zawiadomienie do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej w celu dokonania jak najszybszej szczegółowej kontroli wydatkowania środków z unijnego programu rybackiego przyznanych Polsce na lata 2007- 2013, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia na cele rybackie."

Jak się nam udało ustalić, blokady portów mają odbyć się na początku maja w momencie, kiedy w Sejmie obradować będzie komisja rolnictwa. Jednym z tematów tej komisji ma być właśnie rybołówstwo.
02 kwiecień 2016 : 15:29 Won zton Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 zestawienie 2007 a 2016 tylko krowa zdania nie zmienia
Grzegorz Hałubek będzie wiceministrem gospodarki gorskiej - ogłosił nowy szef resortu Marek Gróbarczyk na spotkaniu z rybakami w Ustce.I jak tutaj nie doszukiwać się patologii i kolesiostwa mamy powtórke z 2007 roku tekst z gazety tylko że teraz inna wersja :
Grzegorz Hałubek, wieloletni prezes Związku Rybaków Polskich, jest uznawany za głównego kontestatora europejskiej polityki rybackiej( w 2016 jest głównym kontestatorem polskiej polityki rybackiej). Sprzeciwia się między innymi ograniczaniu kwot połowowych( w 2016 twierdzi że jest katastrofa na Bałtyku i chce zamknąć łowiska), wydłużaniu okresów ochronnych na połów dorsza ( w 2016 wydłuża okresy ochronne dla łososi), a także masowej kasacji kutrów ( w 2016 roku jest zwolennikiem kasacji tylko dla wybranych kutrów swoich kolegów i koleżanek za podwójna rekompensatą). Prywatnie Hałubek jest armatorem kutra rybackiego w Ustce. i to są największe jaja bo jak można dać władze facetowi który kieruje się zawiścią i ce*****e go nieporadność zawodowa ;-)
02 kwiecień 2016 : 16:38 Won zton Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 W Polsce od lat...
...najpierw się protestuje potem negocjuje. Jeśli jeszcze jest z kim.
01 kwiecień 2016 : 08:59 Kaszalot Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Grobarczyk od zawsze walczyl z paszowcami
porzućcie wszelką nadzieję, że się to zmieni, tak trzymać!
01 kwiecień 2016 : 09:01 10m Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 No to polskim rybołówstwie
Cytuję 10m:
porzućcie wszelką nadzieję, że się to zmieni, tak trzymać!

no to już po polskim rybołówstwie, bo najbardziej dochodowy, nowoczesny segment polskiego rybołówstwa, operujący największymi i najnowocześniejszym jednostkami to właśnie rybołówstwo szprotowo - paszowe. Zostanie kilka zardzewiały, 60 - letnich kuterków i parę szuwarowo - bagiennych łódek. Rybaków i rybołówstwa już nie będzie.
01 kwiecień 2016 : 09:15 ZAG Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Wybrałeś sobie zły zawód
połowy paszowe idą do histori
01 kwiecień 2016 : 21:44 Tuskambergold Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Norweski minister płaszczy się przedGróbrczykiem
Szef resortu kierując słowa do ministra rybołówstwa Norwegii zaznaczył, iż ten kraj jest da Polski ważnym partnerem gospodarczym. Zadeklarował rozszerzenie tej współpracy także w działaniach dotyczących bardzo trudnej sytuacji Bałtyku jeśli chodzi o populację gatunków ryb i konieczności ich odbudowy.

Per Sandberg, minister rybołówstwa Norwegii, potwierdził iż liczy na efekty bilateralnych rozmów ze swoim przedmówcą i na zacieśnienie relacji politycznych rządów obu krajów. Zaznaczył, iż Polska jest dla Norwegii najważniejszym partnerem gospodarczym i największym przetwórcą rybnym. Swoje biznesy w tej branży ulokowało tu już 200 norweskich firm. Do polskich przetwórców trafia 43 proc. norweskiego eksportu ryb, którego wartość liczona jest w miliardach euro. Gość z Norwegii mówił też o perspektywicznym rozwoju akwakultury.
02 kwiecień 2016 : 08:13 Net Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 ^ mil dla hodowli w wodach morskich
Faktycznie chyba każdy hodowca jest wdzięczny Ministrowi Gróbarczykowi że tak sprytnie skonfliktował rybackie środowisko że połowy polskich rybaków nie będą zagrażały ich interesom. śmiech na sali bo to jest Grabarz rybołówstwa
02 kwiecień 2016 : 11:10 ekolog Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 ryby
wyprodukowanie jednego kilograma ryby z hodowli pochłania pięć kilogramów ryb złowionych w morzu - gdzie tu logika
03 kwiecień 2016 : 12:39 tr Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 FOKI FOKI PUSTE SIATKI
CO Z FOKAMI KTORE PUSTOSZA SIECI GDZIE POMOC DLA ŁÓDEK DO 8 METRÓW RYB NIE MA JUZ NIGDZIE SKAKALISCIE STRAJKOWALISCIE LECZ GDY TYLKO POKAZAŁO SIE KILKA RYB TO ODRAZU ODPUSCILISCIE ALE NAJPIERW WSZYSCY W DARŁOWIE NA ZEBRANIU PANOWIE DALI NAM NADZIEJE ZE BEDA WALCZYC O NAS I CO W TYM TEMACIE NIC SIE NIE ZMIENIŁO JESTESCIE ZWODZENI CIAGLE HOŁUBEK I WYSOCZANSKI POGADALI I POJECHALI W PIZ... PANOWIE RYBACY 8METRÓW CHYBA CZAS COS DZIAŁAC I NIE LICZMY JUZ NA DORADCÓW MINISTRA KTORZY NIC NIE ZAŁATWILI
01 kwiecień 2016 : 09:58 yz749 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Oszukany przez doradców
Chłopy tak nie może być obiecali nam gruba kasę na postoje, za foki i kormorany jak tylko zamkniemy trałom 6 mil a teraz się okazuje że nawet z postojowego nas wyciulali. Dosyć wycierania sobie gęby małymi przy eliminowaniu konkurencji w sektorach kutrowych. Panowie z trałów na całym wybrzeżu bardzo was przepraszamy że byliśmy tak ślepi i głupi i daliśmy się omamić kasą tym cwaniakom z ustki. Jeździli i opowiadali że zrobią wszystko abyście pozdychali, że będziemy królami a teraz co???? . Panowie i panie z mierzei koniec tej waszej polityki obrzucania wszystkich błotem My już nie będziemy popierać waszych postulatów bo jak się okazało sami mordowaliście śledzia tarłowowego na zalewie za grube miliony a my dalej mamy zdychać. Powodzenia
01 kwiecień 2016 : 21:11 ubawiony po pachy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-15 miało być inaczej
Niech Minister wie ,że protesty się dopiero się nasilą .Granie do jednego ucha ,pod melodie zużytych doradców pokroju panów W.. i Ch... , nieliczenie się z potrzebami innych segmentów tylko łódkowymi rodzi i będzie rodzić konflikty i falę niezadowolenia.Pozbawianie kilkudziesięciu kutrów możliwości połowu jest zwykłym sku.....twem i nic niema wspólnego z rzeczywistą ochroną ..Segment łódkowy niech nie będzie taki święty , gnoją rybę na potęgę zostawiając sprzęt w wodzie gdy łajba stoi spokojnie zacumowana w porcie. A o przyłowie ptactwa ,fok i waleni w sprzęcie stawnym nie wspomnę.
01 kwiecień 2016 : 11:07 oburzony Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 PRZESTAŃ MIESZAĆ
i zmień płytę piszesz ciągle to samo ,ktoś z boku pomyślałby ,że za cały problem z degradacją Bałtyku winne są łodzie rybackie ,nikt nie gnoi ryby bo niema co i to już od paru lat a co do fok to pomyśl sobie jak za każdym razem wyciągał byś pusty włok bo foki zjadły by cały twój połów a twoja ciężka praca poszła by na marne na pewno nie piał byś z radości .Jest jedna droga do odbudowy populacji ryb na Bałtyku ZAKAZ POŁOWÓW TRAŁOWYCH W PASIE 6 MIL OD BRZEGU
01 kwiecień 2016 : 13:05 MIERZEJA Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 oburzony
Jak jesteś taki cwany to posłuchaj są na internecie autentyczne filmy pokazujące foki złapane w trał zresztą na jednym z odcinków Poławiaczy rybak z kutra opowiada jak łapiecie foki w trał święci w tym temacie nie jesteście więc kręcisz sam na siebie ba
01 kwiecień 2016 : 14:00 łódkaa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Za górą za rzeką
A opowiadali o sierotce Marysi i krasnalach.
01 kwiecień 2016 : 18:03 Ubawiony po pachy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 szczęśliwy
Ciesze się że masz swój świat i jesteś szczęśliwy
01 kwiecień 2016 : 21:29 łódkaa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Proponuję oburzonemu filmy z polowań na foki w Szwecji i
Dla uspokojenia Oburzonego proponuję obejrzenia zdjęć , filmów obgryzionych przez foki dorszy , łososi ....Oraz w ramach terapii uspokajającej polecam obejrzenia zdjęć ,filmików z polowań na FOKI w Szwecji .....
03 kwiecień 2016 : 11:52 mysłiwy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Piotrekołek
Czy ktoś mi odpowie czy we wszystkich sklepach w Polsce można za paragon skserowany, nie oryginalny dostać fakture ?? I czy jutro i pojutrze będą brały pstrągi??
01 kwiecień 2016 : 11:21 ubyq5 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+11 natura
O czym tu dyskutować są światowe opracowania jak negatywny wpływ na cały ekosystem morski mają połowy z użyciem trałów coraz więcej obszarów morskich jest objętych zakazem trałowania między innymi cały południowy Pacyfik u nas paru Kaszubą poprzewracało się w głowach uważają Bałtyk za swoją prywatną własność
01 kwiecień 2016 : 13:24 ekolog Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 MĄDRY WIE
i zrozumie ,że jak by pole orało dzień w dzień kilkadziesiąt traktorów to czy tam coś urośnie ?
01 kwiecień 2016 : 13:50 MIERZEJA Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Znam ten ból
kredytów nabrane a tu ryby nie ma i nie będzie, bank zrobi czystkę.
01 kwiecień 2016 : 16:47 Bywały Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 karma
Jeszcze się łódki będą boksować w tych 6 milach z hodowlami łososia i wiatrakami, i wtedy zobaczymi jakim jadem będą buraki pluły . Jak coś to zablokujemy ich strajkowanie i będzie wesoło.
01 kwiecień 2016 : 17:10 karma Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Pasza musi porzucić wszelką nadzieję
"Podczas rozpoczętego dzisiaj w Gdyni III Kongresu Rybnego minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że "był zdziwiony reakcjami rybaków". Minister podkreślił, że projekt jest obecnie konsultowany.

- Trwają konsultacje, jest grupa doradcza złożona z rybaków z poszczególnych segmentów i stara się przygotować rozwiązanie, a ostateczną decyzję podejmie ministerstwo; ten proces jeszcze przed nami – tłumaczył.

Zaznaczył, że "jedna rzecz jest niezwykle istotna, czyli cały czas zmniejszające się zasoby ryb w Bałtyku - teraz mamy już problem nie tylko z dorszem, ale też z gatunkami pelagicznymi (śledź, szprot - red.)".

[link usunięty]
01 kwiecień 2016 : 21:20 10/10 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 A kto tym razem jest w tej grupie
oJ nowy dupochron rybacki powstał. tym razem niby trwają jakieś konsultacje, i jest grupa doradcza złożona z rybaków z poszczególnych segmentów i stara się przygotować rozwiązanie, a ostateczną decyzję podejmie ministerstwo; ten proces jeszcze przed nami – tłumaczył.. Panowie jak reprezentujecie jakimś cudem tych z zatoki gdańskiej to powiedzcie im bo nikt nic nie wie ktoś znowu łże jak pies. jeżeli tak maja wyglądać konsultacje społeczne to bardzo proszę mnie nie reprezentować. Tak na gorąco może ktoś się pochwali co Usteckie towarzystwo wzajemnej adoracji znowu wymyśliło
01 kwiecień 2016 : 21:35 łeba Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Ale który departament z Ministerstwa???
Ten w Warszawie czy ten w Ustce? Wychodzi na to, że administracja rybacka jest teraz w Ustce. W Warszawie są tylko pisarze, co piszą rozporządzenia pod dyktando rybaków usteckich. Czyli nie jest źle, zawsze bliżej do Ustki niż do Warszawy. Jeśli trzeba będzie protestować, to mniej się wyda na paliwo. Ale się narobiło.....
01 kwiecień 2016 : 23:19 Satchu Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Panie Ministrze
Limity dla Polski w 2016 ustalone przez Unie Europejska:
1) szprot = 59,4 tys. ton, - faktycznie nieco mniej niż w poprzednich latach,
2) śledź centralny = 44,2 tys. ton, najwiecej co najmniej od 2009 r.,
Łącznie pelagiczne = 103,8 tys. ton - najwiecej od 2011 r.
Nie bardzo widzę problemy z rybami pelagicznymi. Polska tragedia rybaków jest podział tych kwot na zbyt duża liczbę jednostek - czego dokonała poprzednia, nieudolna władza.
Panie Ministrze czekamy na dobra zmianę - naprawdę jest okazja zrobić porządki.
02 kwiecień 2016 : 20:31 Jeszcze wierzący Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 żadnych wiecej doradców
Tak faktycznie wszystkich tych co zamiast łowić sprzedawali należy wyeliminować z przyszłego podziału kwot . Dane są w rejestrach CMR wiec długo szukac nie trzeba ;-) A tak na marginesie jeżeli koledzy Hałubek i Wysoczański ruszą chociaż temat powoływania jakiegokolwiek zespołu powołanego na wzór obecnego ciała doradczego to myślę że rybacy na całym wybrzeżu muszą ogłosić pogotowie strajkowe. Z doświadczenia nad aktualnym projektem już wiemy na całym wybrzeżu że ci panowie dobrze nie zycza żadnemu sektorowi i nie ciesza się żadnym zaufaniem polskiej braci rybackiej.
02 kwiecień 2016 : 21:30 Odrzański Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter