Rybołówstwo

Ponad 700 mln euro wydamy w ciągu najbliższych lat na rozwój polskiego rybołówstwa i rybactwa. Rada Ministrów przyjęła 19 maja projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedna z najwyższych dotacji przekazanych krajom członkowskim przez UE.

Program będzie wspierany środkami z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

W projekcie ustawy przede wszystkim określono zadania i kompetencje organów wdrażających program oraz wskazano działania, przewidziane w ramach jego priorytetów.  PO RYBY 2014-2020 został podzielony na 6 priorytetów: - promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
- wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);
- wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
- wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury);
- wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.
Program obejmuje także pomoc techniczną. W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak miało to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo. W programie przewidziano kontynuację wsparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa, które będą realizować Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). LGD będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

-1 Ani słowa o opinii ICES i zasobach Bałtyku
a przecież najbliższa opinia ICES zrobi z tej ustawy papier toaletowy dla Pani Kopacz.
21 maj 2015 : 08:37 Mruczek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter