Prawo, polityka

W piątek, 14 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwalenie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. związane jest z dobiegającą końca perspektywą finansową 2007–2013, w trakcie której wdrażany był Europejski Fundusz Rybacki. Następcą Europejskiego Funduszu Rybackiego na perspektywę finansową 2014–2020 jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

 Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu oraz warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację działań objętych priorytetami zawartymi w programie operacyjnym oraz działań w ramach pomocy technicznej. Reguluje treść i strukturę przyszłego programu operacyjnego, w szczególności podział na tzw. priorytety oraz działania.

Większość rozwiązań przyjętych w ustawie uwzględnia rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007–2013. Jest tak m.in. w przypadku podziału instytucjonalnego, warunków przyznania i zwrotu pomocy i pomocy technicznej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. W nowym okresie, w odmienny sposób uregulowano podstawę przyznawania pomocy i pomocy technicznej. Oba rodzaje pomocy będą przyznawane wyłącznie na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych z wnioskodawcami.

Zrezygnowano w powyższym zakresie z przyznawania pomocy na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto przewidziano, że właściwym w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Warunki ubiegania się o pomoc finansową będą zbliżone do obecnego okresu programowania. W celu uzyskania wsparcia finansowego zainteresowany podmiot będzie musiał wystąpić do instytucji pośredniczącej z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunków przyznania pomocy nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Wypłata środków nastąpi na podstawie wniosku o płatność lub umowy o dofinansowanie albo zlecenia płatności. Ustawa ureguluje kwestie trybu przyjmowania i zmiany programu operacyjnego, podziału kompetencji pomiędzy instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu operacyjnego, wskazanie katalogu beneficjentów, treść wniosków o dofinansowanie oraz umów o dofinansowanie, systemu wypłaty pomocy finansowej beneficjentom tej pomocy, zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej oraz przeprowadzania kontroli jednostek podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podstawową różnicą w stosunku do okresu programowania 2007–2013 jest rezygnacja z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy działania, realizujące lokalne strategie rozwoju z wykorzystaniem wsparcia finansowego udzielonego jednocześnie z Funduszu oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W sposób zbliżony do obecnej perspektywy finansowej w nowej ustawie zorganizowany został również system instytucjonalny. Zgodnie z systemem dla funduszy strukturalnych, obejmuje on następujące instytucje:

1) instytucję zarządzającą, którą jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;
2) instytucję certyfikującą, którą jest minister właściwy ds. finansów publicznych;
3) instytucję audytową, którą jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;
4) instytucje pośredniczące, którymi są: a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, b) samorząd województwa. 

Ponadto ustawa przewiduje możliwość pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej przez jednostkę sektora finansów publicznych lub fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa – w zakresie priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 (wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej), oraz w zakresie pomocy technicznej.

rel (Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 

1 1 1 1

Newsletter