Prawo, polityka

Z dniem 1 lipca 2015 r., w celu dostosowania wymagań klasyfikacyjnych do wymagań określonych w Dyrektywie 2006/87/WE, Polski Rejestr Statków S.A. dokonał zmian w Przepisach klasyfikacji i budowy statków śródlądowych, Część I – Zasady klasyfikacji. Po wnikliwej analizie doświadczeń z nadzorów, decyzją Komitetu Klasyfikacyjnego postanowiono o rezygnacji z przeglądów pośrednich.

Zgodnie z nowymi Zasadami klasyfikacji w stosunku do wszystkich statków śródlądowych pływających w rejonie 3 i 4 oraz zdecydowanej większości statków pływających w rejonie 1 i 2 stosuje się wyłącznie przegląd dla odnowienia klasy, przeprowadzany raz na 5 lat.

Wyjątek stanowią statki pasażerskie i zbiornikowce przewożące ładunki niebezpieczne, które mają w symbolu klasy znak rejonu żeglugi 1 lub 2, i uprawiają żeglugę na ograniczonych obszarach morskich. Statkom tym, z uwagi na konieczność zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz spełnienie wymagań Administracji morskiej, utrzymano wymóg przeprowadzania przeglądów rocznych na wodzie oraz dodatkowego przeglądu podwodnej części kadłuba w trakcie 2 lub 3 przeglądu rocznego.

Ponadto w nowych Zasadach klasyfikacji wprowadzono zapisy dopuszczające możliwość przesunięcia terminu odnowienia klasy (po przeglądzie doraźnym) w sytuacji, gdy już wcześniej dokonano przedłużenia ważności świadectwa klasy na okres do 3 m-cy. Decyzje w sprawie przeglądu dla przesunięcia terminu odnowienia klasy oraz ustalenie zakresu tego przeglądu zdjęto z poziomu kompetencji Centrali PRS i włączono do uprawnień kierowników Placówek PRS.

Za zgodą Administracji wprowadzono możliwość przeprowadzania prób potwierdzających zdolności żeglugowe i właściwości manewrowe statków oraz zestawów, w ograniczonym zakresie lub w inny sposób niż określa to Dyrektywa 2006/87/WE.

Na statkach pozostających pod nadzorem klasyfikacyjnym PRS w trakcie przeglądów klasyfikacyjnych (nadanie, odnowienie, przywrócenie klasy) lub w trakcie przeglądu dla wystawienia Orzeczenia technicznego o zdatności do pływania czynności inspekcyjne dla wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, przeprowadzane jest bez dodatkowych opłat.

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom Armatorów PRS ma nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się aprobatą środowiska Armatorów i przyczynią się do pogłębienia współpracy z Polskim Rejestrem Statków. Nadzór klasyfikacyjny PRS, to gwarancja wysokiego poziomu oceny stanu technicznego statków w oparciu o sprawdzone przepisy, metody oraz doświadczenie naszych inspektorów, co niewątpliwie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności jednostek pływających.

rel (PRS)
 

1 1 1 1

Newsletter