Prawo, polityka

14 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie Międzynarodowa Konwencja o usuwaniu wraków (2007 Nairobi WRC), przyjęta na Międzynarodowej konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w 2007 roku w Kenii.

Konwencja wypełnia lukę w istniejących międzynarodowych ramach prawnych, dostarczając pierwszy zestaw jednolitych zasad międzynarodowych i procedur, mających na celu zapewnienie szybkiego i skutecznego usuwania wraków statków znajdujących się poza morzem terytorialnym, co w znacznym stopniu przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej i ochrony środowiska morskiego. Zawiera także opcjonalne zapisy umożliwiające rozciągnięcie stosowania przepisów Konwencji na wody terytorialne zainteresowanych państw.

Zgodnie z przepisami Konwencji armatorzy będą ponosić odpowiedzialność finansową i nałożony zostanie na nich obowiązek posiadania ubezpieczenia lub zapewnienia innego zabezpieczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów usunięcia wraku z dna morskiego. Państwa – Strony będą mogły również wystąpić z bezpośrednimi roszczeniami do ubezpieczycieli.

Artykuły Konwencji obejmują między innymi następujące zagadnienia:

- zgłaszanie i lokalizowanie statków i wraków – w tym zgłaszanie liczby ewentualnych ofiar najbliższemu państwu nadbrzeżnemu, ostrzeganie marynarzy i państw nadbrzeżnych o istniejącym wraku, działania podejmowane przez państwa nadbrzeżne w celu zlokalizowania statku lub wraku;

- kryteria pozwalające określić zagrożenia stwarzane przez wraki, w tym: głębokość wody powyżej wraku, bliskość tras żeglugowych, natężenie i częstotliwość ruchu, rodzaj ruchu i słabe punkty obiektów portowych;

- kryteria środowiskowe, takie jak szkody, mogące powstać na skutek uwalniania ropy i ładunku do środowiska morskiego;

- środki mające ułatwić usuwanie wraków, w tym prawa i obowiązki określające kiedy armator jest odpowiedzialny za usunięcie wraku i kiedy państwo może interweniować;

- odpowiedzialność właściciela za koszty lokalizowania, oznaczania i usuwania statków oraz wraków - zarejestrowany właściciel statku jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego umożliwiającego pokrycie zobowiązań wynikających z Konwencji;

- rozstrzyganie sporów.

Wymóg ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji z Nairobi przez 10 państw celem jej wejścia w życie został spełniony po jej ratyfikacji przez Królestwo Danii.

Zmiany do Protokołu z 1996 r. do Konwencji LLMC z 1976 r.

8 czerwca 2015 r. wejdą w życie zmiany do Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r. (LLMC) przyjęte Rezolucją LEG.5(99) podczas 99 sesji Komitetu Prawnego LEG w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia limitów odpowiedzialności za powstałe szkody z uwagi na fakt, iż limity obowiązujące dotychczas nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. W szczególności koszty ponoszone za szkody powstałe na skutek wypadków pociągających za sobą wycieki oleju bunkrowego znacznie przekraczały wyznaczone limity.

(rel) PRS

1 1 1 1

Newsletter