Prawo, polityka

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi treści zapisów przygotowywanych planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego pragniemy poinformować, że Instytut Morski, wyłoniony w przetargu Wykonawca projektu pod nazwą „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” złożył do Urzędu Morskiego w Gdyni propozycje zapisów projektów planów ochrony i programów zarządzania.

Podlegają one obecnie analizie. Obszerność dokumentacji, szeroki zakres merytoryczno-prawny oraz potrzeba ustaleń odpowiedzialności za poszczególne działania z innymi instytucjami spowodowały, że wystąpiliśmy do CKPŚ (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) o przedłużenie terminu realizacji projektu. Planujemy obecnie, iż przedmiotowe plany zostaną przekazane Ministerstwu Środowiska do końca I kwartału 2015r. W tym samym czasie zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wraz z całym procesem legislacyjnym. O czasie przekazania projektu do MŚ poinformujemy wszystkich Państwa drogą mailową oraz zamieścimy informację i samą propozycję zapisów planu na naszej stronie internetowej.
Wraz z treścią ostatecznej wersji projektów planów zamieszczone zostanie również zestawienie wszystkich uwag przekazanych przez interesariuszy w okresie opracowywania projektów planów.

Dziękujemy wszystkim, który przekazali swoje uwagi w procesie opracowywania powyższych projektów i podzielili się swoją wiedzą.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter