Prawo, polityka

W dniach 12-19 listopada, pod przewodnictwem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Haliny Czarneckiej, odbyły się spotkania Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły, Grupy Planistycznej oraz pięciu zespołów planistycznych zlewni, tj.: Rzek Przymorza, Zalewu Wiślanego i Zatok, Dolnej Wisły, Drwęcy i Osy oraz Brdy, Wdy i Wierzycy. Tym samym zakończyła się seria spotkań grup powołanych na potrzeby opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.

W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Morskich, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele miast, starostw i gmin, a także dyrekcja i pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na spotkaniach przedstawiona została analiza przestrzennego rozkładu zagrożenia i ryzyka powodziowego w poszczególnych zlewniach planistycznych oraz w skali całego Regionu Wodnego, przeprowadzona dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), będących efektem opracowania Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla których stworzono mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na podstawie poziomów ryzyka zdiagnozowanych dla czterech kategorii: zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej oraz w wyniku analiz metodą ekspercką wyodrębniono główne obszary problemowe.

Dla wyznaczonych obszarów problemowych w poszczególnych zlewniach planistycznych zaprezentowano sposób wyznaczania wariantów planistycznych oraz omówiono propozycje tych wariantów bazujących na dokonaniu wyboru działań ograniczających ryzyko powodziowe (które mogą zmniejszyć, zneutralizować lub rozłożyć w czasie zdiagnozowane problemy).

Na spotkaniach zaprezentowane zostały również propozycje instrumentów, które mają wesprzeć zarządzanie ryzykiem powodziowym – instrumenty prawno-finansowe (w tym m.in. ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi, zasady gospodarowania obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi), instrumenty analityczne (w tym m.in. system gromadzenia danych o przebiegu powodzi, zagrożeniach, stratach), instrumenty informacyjne i edukacyjne oraz instrumenty kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne. 

RZGW Gdańsk

1 1 1 1

Newsletter