Prawo, polityka

Konferencją z udziałem 150 interesariuszy z całej Polski rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów gospodarowania wodami (aPGW). To jedne z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące aPGW dla wszystkich 10 obszarów dorzeczy będzie mógł zgłosić każdy zainteresowany problematyką wodną w Polsce.

Strategiczne dokumenty wodne, takie jak właśnie aktualizowane Plany gospodarowania wodami czy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, bez uporządkowania wszystkich aspektów gospodarki wodnej będą tylko bardzo pracochłonnym dokumentem. Są one niezwykle ważne i bardzo potrzebne ale musimy mieć możliwość ich realizacji. Dlatego konieczne jest równoczesne zreformowanie gospodarki wodnej. Proszę więc nie tylko o zgłaszanie uwag do PGW ale także o pomoc w uporządkowaniu struktury zadań i kompetencji administracji i instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Za chwilę będziemy konsultowali projekt nowego Prawa wodnego a tam te wszystkie aspekty są porządkowane – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Już ponad 12 lat obowiązuje ustawa – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145), w tym czasie zaszło wiele zmian. Wprowadziliśmy do naszego systemu prawnego przepisy Unii Europejskiej, reagowaliśmy także na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze. Skutkowało to ponad pięćdziesięcioma nowelizacjami Prawa wodnego, a to naruszyło jego wewnętrzną spójność i uczyniło go nieprzejrzystym. Dlatego też, mając na uwadze względy merytoryczne (nowa struktura organizacyjna jednoznacznie wskazująca kto i za co będzie odpowiadał) i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), przygotowano w ministerstwie środowiska projekt zupełnie nowej, napisanej od początku do końca ustawy – Prawo wodne. Jest to jednocześnie prawny kręgosłup reformy wodnej. Znajduje się w nim, prawnie opisana nowa struktura organizacyjna administracji wodnej, także na podstawie tej ustawy powstanie racjonalny, spójny i efektywny system finansowania pozwalający na bieżące utrzymywanie infrastruktury wodnej oraz projektowanie jej rozwoju. Celem reformy jest wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej mającej za zadanie efektywne i oszczędne gospodarowanie wodą niezbędną dla ludzi, gospodarki i przyrody oraz poprawę jej jakości. I dopiero wtedy dokumenty strategiczne będą mogły być w pełni wykorzystane i zrealizowane to znaczy osiągniemy główny cel jaki sobie stawiamy czyli poprawę stanu wód – dodał wiceminister.

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker. Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne. Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być aktualizowane co 6 lat.

Musimy przy tym zdawać sobie sprawę, że, jak mówi Ramowa Dyrektywa Wodna, woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie – powiedział Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).
Podczas konsultacji, które trwać będą od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. można zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich uwagi. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl oraz w siedzibach KZGW oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
To na pewno dokument nie tylko dla wąskiej grupy ekspertów i fachowców. Ma on bowiem kapitalne znaczenie dla wszystkich, chociażby z punktu widzenia realizacji późniejszych procesów inwestycyjnych. Gdy uświadomimy społeczeństwu, że od gospodarki wodnej zależy jakość ich życia i np. miejsca pracy to ono zrozumie, że ten obszar powinien być w centrum zainteresowania  – dodaje Prezes Sumisławski.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany” obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne w szkołach, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w miastach położonych na terenie poszczególnych dorzeczy. 

MOŚ

 

 

1 1 1 1

Newsletter