Prawo, polityka

- Program Region Morza Bałtyckiego umożliwia współdziałanie instytucji, również tych oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Aktywne zaangażowanie we współpracę wielu organizacji potwierdza, że rozwiązywanie wspólnych problemów jest istotnym elementem procesu integracji europejskiej i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego - powiedziała 26 listopada 2014 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć podczas wystąpienia otwierającego konferencję „Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014”.

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć programu współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2007-2013 oraz możliwości współdziałania w ramach kolejnej edycji na lata 2014-2020 to główne tematy konferencji, która odbywa się w Warszawie (26-27 listopada 2014 r.).

Oprócz Polski, w Programie BSR uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz trzy państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia i Rosja (wybrane regiony).

Najważniejszym celem strategicznym programu BSR 2007-2013 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i integracji terytorialnej regionu Morza Bałtyckiego przez „łączenie potencjałów ponad granicami.” Dzięki temu Region Morza Bałtyckiego staje się dobrym miejscem do inwestowania, pracy i życia.

W latach 2007-2013 całkowity budżet Programu BSR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w wysokości 208 mln euro, został przeznaczony na projekty dotyczące innowacyjności, w zakresie poprawy dostępności obszaru, ochrony wód Bałtyku oraz konkurencyjności miast i regionów.

W latach 2014-2020 Program BSR będzie się koncentrować na wspieraniu innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Ponadto zapewnione zostaną środki na finansowanie działań instytucji koordynujących realizację makroregionalnej Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, zatwierdzonej przez Radę Europejską w październiku 2009 r. Budżet wyniesie 264 mln euro z EFRR.

O ile Program BSR 2007-2013 adresowany był przede wszystkim do władz krajowych, regionalnych lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, uczelni wyższych, jednostek badawczych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych realizujących zadania o charakterze publicznym, to w gronie beneficjentów edycji na lata 2014-2020 mogą się znaleźć również podmioty prywatne.

W związku z przypadającym na ten rok przewodnictwem Polski w Programie BSR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełni funkcję współgospodarza. Organizacja konferencji w Warszawie stwarza polskim instytucjom szczególnie dogodną okazję do zapoznania się z zasadami Programu BSR, zasięgnięcia opinii ekspertów i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z zagranicy.

Nabory projektów w okresie 2014-2020 będą dwuetapowe. Pierwszy nabór koncepcji projektowych będzie trwał od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.

Więcej o Programie Region Morza Bałtyckiego 

MIiR

1 1 1 1

Newsletter