Prawo, polityka

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach Sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (Ośrodek ds.IMO).

Rezolucja MSC.349(92) z dnia 21.06.2013 r. Kodeks dla uznanych organizacji (RO Code)

Rezolucja MSC.350(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Poprawki dotyczą:

Rozdziału III, Część B, prawidło 19: Szkolenia i ćwiczenia alarmowe;
Rozdziału V, prawidło 19: Wymagania dotyczące posiadania przez statki systemów nawigacyjnych oraz wyposażenia;
Rozdziału XI-1, prawidło 1: Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu.
Rezolucja MSC.351(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (1994 HSC Code)

Rezolucja MSC.352(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (2000 HSC Code)
Poprawki dotyczą ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja MSC.353(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code). Poprawki dotyczą części A: Wdrożenie, punkty 6: Środki i personel oraz 12: Przegląd i ocena armatorska.

Rezolucja MSC.354(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC Code)

Rezolucja MSC.356(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Protokołu z 1988 roku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966 (1988 Load Lines Protocol). Poprawki dotyczą wprowadzenia Kodeksu RO jako obowiązkowego.

Rezolucja MSC.357(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (MODU Code) (Rez. A.414(XI))

Rezolucja MSC.358(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych 1989 (1989 MODU Code) (Rez. A.649(16))

Rezolucja MSC.359(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych 2009 (2009 MODU Code) (Rez. A.1023(26))

Rezolucja MSC.360(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Kodeksu jednostek niewypornościowych (DSC Code) (Rez. A.373(X))
Poprawki dotyczą ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja MSC.363(92) z dnia 14.06.2013 r. Standardy techniczno-eksploatacyjne dla elektronicznych przechyłomierzy

Okólnik MSC.1/Circ.1452 z dnia 9.07.2013 r. Wcześniejsze wdrożenie poprawek 02-13 do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBS Code) (od 1 stycznia 2015r. obowiązkowy)

Okólnik MSC.1/Circ.1453 z dnia 9.07.2013 r. Wytyczne do zgłaszania informacji i zalecany format do przekazywania właściwości oraz warunków przewozu ładunków, które nie są wymienione w Kodeksie IMSBC (od 1 stycznia 2015r. obowiązkowy)

Okólnik MSC.1/Circ.1454 z dnia 9.07.2013 r. Wytyczne w zakresie przeprowadzania i zatwierdzania procedur próbkowania, testowania i kontrolowania zawartości wilgoci w stałych ładunkach masowych, które mogą ulegać upłynnianiu (od 1 stycznia 2015r. obowiązkowy)

Okólnik MSC.1/Circ.1287/Rev.1 z dnia 24.06.2013 r. Poprawki do rezolucji A.705(17) – Rozgłaszanie morskich informacji bezpieczeństwa (MSI)

Okólnik MSC.1/Circ.1288/Rev.1 z dnia 24.06.2013 r. Poprawki do rezolucji A.706(17) – Ogólnoświatowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych (WWNWS).

Rezolucja MEPC.238(65) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 do Konwencji MARPOL 1973/1978.
Poprawki do Załącznika I (Prawidło 6) i II (Prawidło 8) dotyczą uczynienia obowiązkowym Kodeksu Organizacji Uznanych (RO).

Rezolucja MEPC.251(66) (Poprawki tej rezolucji wchodzą w życie od 1.09.2015 r.)Poprawki do aneksu do Protokołu z 1997 zmieniającego Międzynarodową Konwencję o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978

Zmiany do Aneksu VI do MARPOL i Kodeksu Technicznego NOx:
- Poprawki do Prawideł 2, 13, 19, 20, 21;

- Dodatek do Certyfikatu IAPP;

- certyfikacja silników dwupaliwowych na zgodność z Kodeksem NOx

PRS

1 1 1 1

Newsletter