Prawo, polityka

Planowanie przestrzenne obszarów morskich to temat przewodni konferencji III Bałtycki Okrągły Stół, która odbyła się 18 listopada 2014 r. w Warszawie. Cykliczne spotkania Bałtyckiego Okrągłego Stołu służą wymianie informacji oraz dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi zrównoważonym rozwojem Morza Bałtyckiego. W debacie wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć.

Wiceminister podkreśliła znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. - Prace przy opracowaniu planów pozwolą na zebranie wiedzy na temat wykorzystania morza oraz zasobów morskich polskiej strefy Bałtyku. Planowanie to proces złożony i długotrwały, wymagający przeprowadzenia badań środowiskowych, transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień społecznych. Prace nad opracowaniem projektu planu będą trwały około 6 lat – mówiła D. Pyć.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz dyskutowano na temat kierunków przyszłych działań w związku z nową dyrektywą unijną ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich w Unii Europejskiej.

Wiceminister podkreśliła aktywny udział Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej. - Budowany system zapewni m. in. harmonizację zbiorów danych przestrzennych między poszczególnymi organami administracji morskiej, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych dla podmiotów zewnętrznych, bezpieczeństwo gromadzonych zbiorów danych, najwyższą jakość udostępnianych zbiorów i usług danych, minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury – dodała podsekretarz stanu.

W konferencji, współorganizowanej przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Fundacją WWF Polska, wzięli udział eksperci, reprezentujący administrację rządową, samorządową oraz różne grupy interesariuszy Morza Bałtyckiego.

MIiR

1 1 1 1

Newsletter