Prawo, polityka

27 października br., w siedzibie KIGM w Gdyni odbyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw przeprowadzane przez Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

Przedstawiciele firm i instytucji członkowskich KIGM reprezentujący edukację, bezpieczeństwo, żeglugę i inne gałęzie gospodarki morskiej przeanalizowali proponowane zmiany i odnieśli się do nich we wspólnym stanowisku, które zostało przesłane do ministerstwa.

Uwagi skoncentrowały się głównie na tych artykułach ustawy, które odnoszą się do edukacji morskiej w wymienionym zakresie. M.in. zaproponowano, by egzaminy przenieść na morskie jednostki edukacyjne, które przeprowadzałyby egzamin praktyczny i teoretyczny pod nadzorem Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, czy też odniesiono się do ważności okresów szkoleń od dnia ukończenia uczelni.

Doprecyzowano niektóre definicje ustawowe, jak np. definicję pasażera, dodając do katalogu osób wyłączanych spod tej kwalifikacji osoby odbywające nieodpłatnie rejsy szkoleniowe.

Uzupełniono również niektóre odniesienia ustawowe do innych obowiązujących aktów prawnych, jak np. w artykule dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych, gdzie (obok wprowadzonych już do ustawy odwołań do Konwencji SOLAS i MARPOL) dodano Kodeks IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

Zauważono również, że w ustawie o bezpieczeństwie morskim nie ma odniesienia do kwalifikacji i wyposażenia statków ochrony przeciwpożarowej. Zdaniem obradujących jest to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej akwenów portowych, redy i pasa wód przybrzeżnych. W związku z tym poproszono prawodawców na zwrócenie na tę kwestię uwagi przy wprowadzaniu zmian do ustawy o bezpieczeństwie morskim.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

1 1 1 1

Newsletter