Porty, logistyka

Jednym z głównych celów powołania Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA jest zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową oraz efektywne planowanie i rozwój portu. Mając na uwadze optymalne wykorzystanie terenów, pozostających we władaniu Zarządu oraz związane z tym pozyskanie jak największych wpływów do Skarbu Państwa, podjęto decyzję o zaproszeniu do dialogu technicznego, potencjalnych nowych partnerów.

Dialog ma dotyczyć dzierżawy nieruchomości, w tej chwili zajmowanych przez spółkę BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Należy przypomnieć, że w 2003 roku, ZMPG SA, realizując obowiązek prywatyzacyjny, sprzedał 100% udziałów w BCT. Całościowym właścicielem BCT jest Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych (ICTSI) z siedzibą na Filipinach. Jednocześnie ZMPG SA pozostał właścicielem, zajmowanych przez spółkę gruntów, budynków i budowli, które zostały oddane BCT w użytkowanie na okres 20 lat. Okres dzierżawy kończy się w maju 2023 roku.

Dialog techniczny jest przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych, jednak nie stanowi odrębnego trybu postępowania. Jest raczej możliwością dawaną zamawiającemu do przeprowadzenia konsultacji z ekspertami, organami władzy publicznej lub wykonawcami, które miały by być pomocne przy sporządzaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy.

Celem dialogu technicznego jest:

- pozyskanie wstępnej informacji o skali zainteresowania potencjalnych dzierżawców przedmiotową nieruchomością;
- dostęp do podstawowych danych, dotyczących ich sytuacji prawnej oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej i organizacyjnej;
- zebranie informacji w zakresie określenia działalności jaką oferenci zamierzają prowadzić na nieruchomości, w tym zamierzeń inwestycyjnych;
- zebranie informacji w zakresie planowanego przeładunku w relacji burtowej;
- pozyskanie opinii o nieruchomościach, które mogą być przydatne dla prowadzenia działalności w obrocie portowo morskim w tym rejonie, a także nieruchomości na zapleczu Portu Gdynia w obszarze „Doliny Logistycznej”, położonej na terenie Gminy Kosakowo.

Będą to cenne informacje i zostaną wykorzystane przez ZMPG S.A. do określenia warunków postępowania przetargowego na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości gruntowej, którego ogłoszenie przewiduje się na koniec tego roku.

Warto podkreślić, że przy stosowaniu takiej formy prowadzenia zamówienia, ZMPG SA będzie miał możliwość konsultacji z największymi koncernami z branży transportu morskiego. Tym samym Zarząd będzie miał pośredni dostęp do bardzo cennych informacji. Po zakończeniu tego procesu, zebrane dane zostaną poddane wnikliwej analizie i będą stanowić istotny wkład przy kreowaniu długoterminowej polityki rozwojowej Portu Gdynia i jego zaplecza.

- Zarząd Portu Gdynia dąży do maksymalizacji dochodowości z m2 posiadanego terenu. Dlatego staramy się wykorzystywać w najwyższym stopniu możliwości jakie dają nam dostępne narzędzia zarządcze – w tym przypadku wybraliśmy dialog techniczny. Tego typu wstępne konsultacje rynkowe pozwalają w krótkim czasie zebrać unikalne dane z całego spektrum rynku morskiego. Jest to więc gwarancja najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów Portu Gdynia – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Przedmiotowe tereny obejmują zabudowaną nieruchomość gruntową na terenie Portu Zachodniego, o pow. 514.916 m2, położoną przy nabrzeżach Helskim I i II oraz Oksywskim.

Na nieruchomości znajdują się m.in.: place składowe kontenerów, samochodów i manewrowe, grunty oraz budynki, stacja paliw. Jest również dostęp do ogólnodostępnej bocznicy kolejowej o długości 680 m. Obecnie na tym terenie działa drugi pod względem przeładunków terminal kontenerowy w Polsce, przeładowujący około 400 000 TEU rocznie.

W obrębie nieruchomości mają swoje placówki:

- Izba Administracji Skarbowej, która posiada skanery (stały i ruchomy) dla pojazdów i kontenerów oraz system radiometryczny;
- Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej;
- Sanepid;
- Morski Oddział Straży Granicznej.

Bezpośrednie sąsiedztwo powyższych jednostek znacznie podnosi i tak już wysoką atrakcyjność oferowanego terenu, ułatwiając i usprawniając w znaczny sposób funkcjonowanie przyszłego operatora.

Dodatkowo istotnym jest fakt planowanej przebudowy Nabrzeża Helskiego. Niebawem ZMPG SA. będzie ogłaszało przetarg na wykonawcę robót. Aktualnie dobiega końca procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większej całości – inwestycji, dotyczącej pogłębienia kanału portowego, powiększenia obrotnicy i przebudowy nabrzeży. Jej zrealizowanie pozwoli na przyjmowanie w Porcie Gdynia większych jednostek. Da to możliwość dalszego rozwoju operatorów, działających na jego terenach i zwiększenie wolumenu przeładunków, a te natomiast przekładają się na wzrost przychodów Skarbu Państwa z tytułu ceł i podatków.

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1