Inne

27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy”. Została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Gdańsk. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, armatorów, związków zawodowych a także przedsiębiorcy, prawnicy, naukowcy i studenci wypełnili aulę Wydziału Prawa i Administracji po brzegi.

Otwierając konferencję prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, mówiła o konieczności współpracy naukowców i praktyków, łączenia doświadczenia profesorów i energii studentów. Prelegenci skupili się na trzech zagadnieniach związanych z gospodarką morską: konkurencyjności, ochronie środowiska i aspektach społecznych.

O roli transportu intermodalnego w rozwoju portów i miejscu portów w transeuropejskich sieciach transportowych mówiła Dorota Raben, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. podkreślając, że w 2013 r. w terminalach portu gdańskiego przeładowano ponad 30 mln t ładunków o wartości 160 mld zł. „Transport intermodalny będzie te wartości zwiększał. Gdyby nie aktywność portu, pociągi i samochody woziłyby powietrze” – obrazowo stwierdziła prezes Raben.

Okres 2010-2013, to mimo recesji w innych działach gospodarki najlepsze lata dla polskich portów – zauważył Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Na przykładzie Gdyni pokazał pozytywne efekty prywatyzacji i nieustannego inwestowania w infrastrukturę. Tylko w 2013 r. na inwestycje wydaliśmy 100 mln zł oraz podpisaliśmy umowy inwestycyjne o wartości 260 mln zł. W 2014 r. wykonane zostaną przedsięwzięcia o wartości 259 mln zł – wyliczał prezes Jarosiński. Dominik Landa, dyrektor handlowy DCT Gdańsk w sposób obrazowy przedstawił historię budowy i rozwoju DCT. Mówił, że dzięki inwestycjom i aktywnej działalności marketingowej DCT zajął pierwsze miejsce na Bałtyku w przeładunkach kontenerów. W 2013 r. wyprzedziliśmy poszczególne terminale ulokowane w St. Petersburgu – podkreślił dyrektor Landa i wyliczył, że w formie VAT, akcyzy i cła wpłacił do budżetu 1,9 mld zł. Zasady przyznawania pomocy finansowej w zakresie sieci transeuropejskich w Unii Europejskiej w kontekście budowy autostrad morskich Morza Bałtyckiego omówiła wnikliwie prof. Sylwia Majkowska-Szulc, koncentrując się na programach Marco Polo. O konieczności zwiększenia aktywności Polski w projektach UE realizowanych w Regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowej oraz kreowania korytarzy transportowych mówił przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego.

Obrady o środowiskowej gospodarce morskiej otworzyło wystąpienie prof. Janiny Ciechanowicz-McLean, która w ciekawy sposób i ilustrując licznymi przykładami przybliżyła zebranym zagadnienie: Jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla bałtyckiego wspólnego dobra? W prelekcji prof. Ciechanowicz-McLean, wsparł dr Maciej Nyka. Priorytety morskiego planowania przestrzennego w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej omówiła Katarzyna Krzywda, dyrektor Departamentu Morskiego i Żeglugi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Scenariusze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce przedstawiła uczestnikom konferencji Dagmara Żygowska, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zwróciła uwagę na brak uregulowań prawnych, a także na rolę tej branży w aktywizacji gospodarczej. W najbardziej aktywnym wariancie rozwoju morska energetyka wiatrowa może przynieść budżetowi i gospodarce łącznie 93,8 mld zł rocznie. Udział PRS w stanowieniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa wydobywania węglowodorów w polskich obszarach morskich, czyli problematykę klasyfikacji w obszarze offshore ropy i gazu – bardzo szeroko omówił Janusz Diling, dyrektor Pionu Przemysłowego Polskiego Rejestru Statków S.A.

Panel dotyczący społecznej gospodarki morskiej otworzyła prof. Monika Tomaszewska, która omówiła prawne aspekty zatrudnienia marynarzy oraz trudności w przestrzeganiu umów zbiorowych i praw pracowniczych. Wynika to z trudności w zidentyfikowaniu pracodawcy i kraju, którego normy prawne są stosowane przez właścicieli i zarządzających statkami. O korzyściach funkcjonowania portu dla gminy morskiej i jej mieszkańców barwnie mówił Julian Skelnik, przewodniczący Baltic Ports Organization. W sposób metodyczny przedstawił funkcje i korzyści płynące z nadmorskiego położenia miasta. Wskazał na port jako miejsce, gdzie między innymi powstają impulsy wzrostu oraz innowacje. „Jedno miejsce w porcie generuje 25 miejsc pracy w regionie” – powiedział Bogdan Ołdakowski, prezes Zarządu Actia Forum Sp. z o.o. mówiąc obrazowo o atrakcyjności zatrudnienia w sektorze portowym i jego otoczeniu.

Konferencję sprawnie prowadzili dr Magdalena Adamowicz i mgr Jakub Puszkarski, którym nie bez trudności udało się zapanować nad gadulstwem niektórych prelegentów.

MG

www.klastermorski.com.pl

1 1 1 1

Newsletter