Bezpieczeństwo, Granice

Podczas debaty Rada Bezpieczeństwa ONZ podała, że Nigeria traci około 1,5 mld USD miesięcznie z powodu piractwa, rozbojów na morzu, przemytu i oszustw paliwowych w Zatoce Gwinejskiej, które wzrastają w zastraszającym tempie.Od początku roku odnotowano co najmniej 32 ataków u wybrzeży Nigerii, obejmujące wiele państw członkowskich, w tym Stany Zjednoczone.

Podczas otwartej debaty na temat Konsolidacji Pokoju w Afryce Zachodniej zatytułowanej "piractwa i rozboje na morzu w Zatoce Gwinejskiej" przemawiał ambasador Michele J. Sisona, zastępca amerykańskiego przedstawiciela przy ONZ. Zdaniem Sisona, przyczyn piractwa w tym regionie należy upatrywać w nieskutecznej strukturze zarządzania, słabe rządy prawa, niepewne struktury prawne i niewystarczająca marynarka, straż przybrzeżna i egzekwowania prawa morskiego.

- Brak efektywnego systemu gospodarki morskiej, a w szczególności utrudnianie swobodnego ruchu w regionie, zakłóca handel i rozwój gospodarczy, a także ułatwia przestępstwa przeciwko środowisku - powiedział.

Rozwiązanie przyczyny należy szukać w większym gospodarowaniem bezpieczeństwa morskiego Afryki. Istnieje potrzeba silnej woli politycznej ze strony rządów i przywódców afrykańskich do kontynuowania i ściganie przestępstw na wszystkich szczeblach przedsiębiorstw karnych.

Ponadto "nieobecne w Afryce prawo własności i działania ze strony rządów krajowych i lokalnych w rozwiązywaniu problemów z bezpieczeństwem na morzu, nie dają powodu by sądzić, że ataki w Zatoce Gwinejskiej będą spadać. Współpraca międzynarodowa i integracja wśród krajów regionalnych, organizacji międzynarodowych, przemysłu, oraz innych podmiotów biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego zakresu legalnych i terminowych działań mających na celu zwalczanie piractwa i innych przestępstw na morzu w Zatoce Gwinejskiej".

Wzywając do podjęcia natychmiastowych działań w tej sprawie, Sison podkreślił, że państwa regionu powinny ustanowić pilotowanie w morskiej strefie E, obejmujące wybrzeża Nigerii, Nigru, Beninu i Togo, ponieważ to właśnie tam ma miejsce większość ataków.

- Ustanowienie strefy E zapewni środki dla zintegrowanego podejścia do koordynacji wspólnych patroli morskich, ćwiczeń morskich, programów szkoleniowych i wymiany informacji wywiadowczych między siłami morskimi państw w strefie - dodał.

Kompleksowe podejście regionalne pomogłoby zmniejszyć utratę dochodu narodowego, wsparło rozwój społeczno-gospodarczy, oraz rozszerzyło ochronę środowiska w regionie.

LogistykaMorska.pl

1 1 1 1